Entries by Jan Lisowski

Sir 03, 19-31

P. Marek Hlávka, 29.8.2004, Sir 3, 19 – 21.30 – 31 Synu, dělej své práce v skromnosti, a budeš milován bohumilými lidmi. Čím jsi větší, tím. víc se pokořuj, a před Pánem nalezneš milost. Neboť veliká je moc Pána, je slaven pokornými lidmi. Pro ránu domýšlivce není uzdravení, neboť se v něm uchytilo ošklivé býlí. Rozumné srdce chápe poučné […]

01. Věřím v Boha, Otce všemohoucího

P. František Dancák, Anežka Hamplová, Bránou viery, 2012 Věřím v Boha. Sv. Petr z Verony musel za svou víru hodně trpět a ztratit mnoho krve. Před svou mučednickou smrtí namočil prst do vlastní krve a na zem do písku napsal: „Věřím v Boha.“ Jak je to s naší vírou? Věříme, že Bůh existuje? Jedním z nejvýznamnějších ruských spisovatelů posledních století je Andrej Siňavskij. Věrný […]

02. … v Ježíše Krista, Syna jeho jediného …

Věřím v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho. Jednoho dne se osmnáctiletý muž vydal k očnímu lékaři. Lékař chlapce prohlédl a zjistil potřebný počet dioptrií. Potom ho vzal k oknu a řekl mu, aby se přes svoje nové brýle podíval ven. „Úžasné!“ vyjekl mladý muž. Bylo to nádherné. Poprvé viděl modrou oblohu s bílými oblaky. Viděl vysmáté tváře lidí, reklamní […]

02. neděle v mezidobí A

Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! Není jednoduché o někom vydat svědectví, doporučit ho – například: doporučení ke studiu, doporučení do zaměstnání, osvědčení o bezúhonnosti a další různé úřední dokumenty, které vydávají svědectví. Když nás někdo má k něčemu doporučit, předpokládá se, že nás alespoň trochu zná, jinak by se doporučení dávalo těžko a nemělo […]

02. neděle v mezidobí B

P. Marián Šuráb, Dioecesis Nitriensis, 16.01.2000, P. Jan Lisowski, Archidioecesis Olomucensis Představme si člověka, který hledá smysl svého života. Představme si člověka, který by se chtěl stát křesťanem. Uměli bychom mu pomoct? Nebudu se vás teď ptát, v čem by měla vaše pomoc spočívat. Zeptám se vás jinak: souhlasíte s názorem, že nejlépe by se stal křesťanem, kdyby jeden […]

02. neděle v mezidobí C

P. Marián Šuráb, Dioecesis Nitriensis, 14.01.2001, Anežka Hamplová, © Homílie. Kňazský seminár sv. Gorazda, Nitra 2000 Na našich svatbách víno opravdu nikdy nechybí.  Nechybí ani alkohol. Ani není nedostatek jídla. Jakkoli si stěžujeme, že všechno je drahé, na našich svatbách nechybí nic. Možná až po svatbě něco chybí manželům. Co? Řekneme si to za chvíli. „Udělejte všechno, co vám […]

03. … jenž se počal z Ducha Svatého…

Věřím v Ježíše Krista …  jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny. „Bůh poslal svého Syna“ (Gal 4, 4), ale aby mu »dal tělo«, chtěl svobodnou spolupráci jednoho tvora. Kvůli tomu Bůh od věčnosti vyvolil za matku svého Syna jednu izraelskou dceru, židovskou dívku z Nazareta v Galileji, „pannu zasnoubenou s mužem jménem Josef z Davidova rodu a […]

03. neděle v mezidobí A

16.01.2005, © homily-service.sk Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! Není jednoduché o někom vydat svědectví, doporučit ho – například: doporučení ke studiu, doporučení do zaměstnání, osvědčení o bezúhonnosti a další různé úřední dokumenty, které vydávají svědectví. Když nás někdo má k něčemu doporučit, předpokládá se, že nás alespoň trochu zná, jinak by se doporučení dávalo těžko […]

03. neděle v mezidobí B

P. Jan Daněk, 26.01.1997 První čtení je pro nás školou poznání, ve které se můžeme učit správně řešit problémy dnešního světa. Bůh volá Jonáše, aby šel hlásat pokání a Boží odpuštění velkoměstu Ninive. Jonáš ale odmítá jít: Asyrští Niniveťané jsou národ pohanský, zlý, krutý – ať tedy zahynou! A Jonáš utíká před vůlí Boží. Nasedl na […]

03. neděle v mezidobí C

P. Marián Šuráb, Dioecesis Nitriensis, 21.01.2001, Anežka Hamplová, © Homílie – III. časť, Kňazský seminář sv. Gorazda, Nitra 2001 Známe z dějin, že mnoho společenskopolitických revolucí si pomáhalo náboženskými hesly. Chtěli pomoct chudým, nastolit spravedlnost, nevzdělaným dát vzdělání, potrestat bohaté. Těmito hesly se nechaly ovlivnit celé národy. Ale realita byla potom jiná. Vzpomeňme například Francouzskou revoluci. Revolučně naladěný lid […]

04. neděle v mezidobí A

P. Ján Adamus » Archidioecesis Bratislaviensis, 03.02.2002 K životu v demokratické společnosti patří i teze, která říká, že před zákonem jsou si všichni rovni. Kromě jiného se myslí i na to, že zákony musí respektovat i sami autoři. Proto je nejideálnější stav, když jedni vládnou a druzí je kontrolují. I politici jsou náchylní zneužívat svého postavení. Proto […]

04. neděle v mezidobí B

P. Jan Daněk, 30.01.2002 Už druhou neděli jsme naslouchali slovům sv. apoštola Pavla z listu do Korintu. Jeho slovo v nás musí vyvolat celou řadu otázek. Už minule mluvilo tom, že je málo času, a proto doporučoval křesťanům, aby žili v tomto pomíjivém světě odříkavým způsobem života. Kdo má manželku, aby žil, jako by ji neměl. Kdo vy dělává […]

04. neděle v mezidobí C

P. Marián Šuráb, Dioecesis Nitriensis, 28.01.2001, Anežka Hamplová, © Homílie – rok C, Nitra 2000 Teologie, jako vědecká disciplína, má mnoho odvětví. Jedním z nich je i pastorální teologie. Ona se věnuje problematice duchovního vedení člověka, vysluhování svátostí a kazatelské činnosti. V každé době hledá na základě Božího zjevení a lidských zkušeností a poznatků takové prostředky, aby mohla co nejlépe […]

05. … který sestoupil do pekel, a … vstal z mrtvých …

Věřím v Ježíše Krista … který sestoupil do pekel, a třetího dne vstal z mrtvých. Na přelomu 18. a 19. století žil v Rusku mnich Serafim Sarovský. Pro svůj přísný asketický způsob života byl dobře známý. Zpočátku žil v klášteře, ten však opustil a žil jako poustevník v opuštěné chatrči. Tento mnich si zvykl každý den pozdravit: „Kristus, moje radost, vstal z mrtvých.“ Pro každého, kdo […]

05. neděle v mezidobí A

Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký, 07.06.2005, © Pane, ty máš slova, Olomouc 2002 Pokud řekl Ježíš sám o sobě: „Já jsem světlo světa!“, lze to celkem snadno přijmout z úst Božího Syna. Ale připustit, že stejná slova vztahuje i na nás? Bojíme se, aby tak vysoké mínění o nás z úst Krista neznamenalo pro nás příliš veliké požadavky. […]

05. neděle v mezidobí B

P. Ján Adamus, Archidioecesis Bratislaviensis, 09.02.2003, P. Jan Lisowski, Archidioecesis Olomucensis Když někde vidíme hlouček lidí, víme, že se tam něco děje, stalo se nějaké neštěstí, nabízí se nějaké zboží za dobrou cenu nebo se objevil člověk, který dokáže dělat mimořádné věci. Takováto událost přitáhne desítky ba i stovky lidí. Ježíš také působil jako mimořádný člověk, proto […]

05. neděle v mezidobí C

P. Marián Šuráb, P. Jan Lisowski Mezi různá tajemství v životě patří i tajemství povolání. Ať už je to povolání k manželství, kněžství, řeholnímu životu, anebo k nějakému zvláštnímu způsobu prožívání života, vždy se nabízí otázka: proč právě já, Pane? Všechny tři liturgické texty dnes hovoří o povolání velkých osob v dějinách spásy. Jsou to Izaiáš, sv. Peter a sv. […]

06. neděle v mezidobí A

Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký, 14.03.2004, © Pane, ty máš slova…, Olomouc 2002 Pokud Starý zákon přikazoval: „Nezcizoložíš“, Ježíš stupňuje mravní nároky. Jde mu i o skrytou oblast myšlenek, kdy člověk vědomě a dobrovolně volí to, co je zlé. Právě tam je zárodek hříchů. Víme, že lásce muže a ženy Bůh svěřil tajemství zrodu nových životů. […]

06. neděle v mezidobí B

P. Karel Fořt, Dioecesis Budovicensis, 13.02.2000 Německý spisovatel Heinrich Boll řekl jednou něco, co podle mého mínění stojí za citaci. Po různých kritických, někdy skoro až nekriticky kritických výrocích o současné církvi řekl na otázku, jak smýšlí o křesťanství, toto: „Dávám přednost i tomu nejhoršímu křesťanství před tím nejlepším pohanstvím, protože v křesťanství je místo i pro ty, […]

07. … který přijde soudit živé i mrtvé …

Věřím v Ježíše Krista, který přijde soudit živé i mrtvé. Už vzpomínané hodiny náboženství nám přinesly i další poznání, že Bůh dobré odměňuje a zlé trestá. Tak o tom hovoří i jedna ze šesti hlavních pravd našeho náboženství. Žádá to Boží spravedlnost. Bůh by nebyl dobrý, kdyby nebyl spravedlivý. Ale není možné o něm říkat, že je zlý a krutý. V tomto […]

07. neděle v mezidobí A

19.02.2011, © E-vangelium on-life; Kongregace dcer svatého Pavla – Paulínky Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, tomu nech i plášť; a když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej a od […]

07. neděle v mezidobí B

P. Marián Šuráb, 2000, P. Jan Lisowski Nejkrásnější slova V životě slyšíme nespočetné množství slov a vět. Některá slova nás potěší, jiná přinášejí smutek a bolest. O některých však dokonce říkáme: nic krásnějšího jsem ještě neslyšel. Kdybychom se ochrnulého z dnešního evangelia zeptali, jaká byla nejkrásnější slova v jeho životě, určitě by řekl: „Synu, odpouštějí se ti hříchy“ a […]

08. … Věřím v Ducha svatého …

Věřím v Ducha svatého. Skutky apoštolů nám připomínají, že když sv. apoštol Pavel na své druhé apoštolské cestě navštívil mnohá města na pobřeží Egejského moře, přišel i do města Athén. Athény byly v té době plné filozofických škol, ale úplně oddané modlářství. Pavel to viděl, a začal s nimi o dané situaci hovořit. Obyvatelé města byli zvědaví na jeho učení, […]

08. neděle v mezidobí A

Josef Hurta » farář Českobratrské církve evangelické, 24.09.2006 Možná znáte ten vtip, kdy u moře sedí muž se založenýma rukama se dívá na moře. Přijde k němu druhý a povídá: „Člověče, když tady tak nečinně sedíš, proč tam aspoň nehodíš prut?“ „A proč?“ „No, chytneš rybu, nee?“ „Proč?“ „No, můžeš ji prodat na trhu.“ „Proč?“ „Protože si […]

09. … Věřím v svatou Církev obecnou …

Věřím v svatou církev obecnou. Církev znamená v přeneseném významu Boží lid, společenství věřících, které je ustanovené na spásu nesmrtelných duší (Príruční slovník křesťanstva). Je zamýšlená v Božím pláně stvoření, připravená ve Starém zákoně, založená Kristem, oživená Duchem svatým. Sv. apoštol Pavel ji definuje jako Kristovo tělo (Kol 1, 24; Ef 1, 23). Jestliže nám ji přirovnává k tělu, poukazuje […]

09. neděle v mezidobí C

Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký, 02.06.2013 Setník osvědčil tak velkou víru, že nad ní užasl i Ježíš. Dal pohana za vzor lidem vyvoleného Božího národa. Navíc setníkova věta vešla nejen do dějin, ale ještě dál a hlouběji, až do samé bohoslužby, která se koná denně a na nesčetných místech země. Setníkova slova plná pokorné víry […]

1 Jan 02, 03-11

©, 29.12.2010 Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není pro něj pohoršením (1 Jan 2, 10). Vzpomínáte si na hodiny češtíny na střední škole, kdy jste knihu nejen četli, ale také jste ji tak podrobně rozebírali, až vás přestaly zajímat postavy i příběh samotný? Určitým způsobem nás Janova slova varují před něčím podobným v duchovním […]

1 Jan 02, 12-17

První list svatého apoštola Jana Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana. Píšu vám, milé děti, protože vám byly odpuštěny hříchy pro Ježíšovo jméno. Píšu vám, otcové, protože jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládeži, protože jste přemohli zlého ducha. Napsal jsem vám, děti, protože jste poznaly Otce. Napsal jsem vám, otcové, protože […]

1 Jan 02, 18-21

První list svatého apoštola Jana Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana. Děti, poslední hodina je tu! Jak jste slyšeli, Antikrist přichází, a teď se skutečně objevilo mnoho antikristů. Z toho můžeme poznat, že poslední hodina je tady. Oni sice vyšli z našeho středu, ale nebyli z nás. Neboť kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale mělo se […]

1 Jan 02, 22-28

02.01.2003, P. Jan Lisowski, „Slovo medzi nami“ č. 1/2003 – meditácie na každý deň. Zůstat. Zůstávat. Svatý Jan ani nemohl vícekrát zopakovat tato slova v úryvku svého listu. Jak živě nás učí tajemství zůstávání s Ježíšem neustálého přebývání s ním. Jan nám vysvětluje, že „pomazání“ (křest), „který jsme od něho přijali, zůstává ve vás.“ (1 Jan 2,27). Jak nádherný čas […]

1 Jan 02, 29 – 03. 06

© Biblické liturgické texty » První list svatého apoštola Jana Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana. Milovaní! Víte, že Bůh je spravedlivý. Proto také buďte přesvědčeni, že každý, kdo žije spravedlivě, je z něho narozen. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme! Proto nás […]

1 Jan 03, 07-10

© Biblické liturgické texty » První list svatého apoštola Jana Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana. Milé děti, od nikoho se nenechte svést. Kdo žije spravedlivě, je spravedlivý, jako i Bůh je spravedlivý. Kdo se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel hřeší od začátku. Boží Syn přišel proto, aby ďáblově činnosti udělal konec. Žádný, kdo […]

1 Jan 03, 11-21

05,01,2006, Anežka Hamplová, „Slovo medzi nami“ 1/2006; meditácie na každý deň. Milujte se navzájem! Povolání milovat je středobodem naší víry. Cožpak existuje jednodušší a účinnější forma evangelizace? Blízké, láskyplné vztahy, které budujeme ve svých rodinách a s ostatními křesťany, jsou přece zřídlem našich sil a schopností evangelizovat. Nezáleží na tom, že tyto vztahy jsou v dnešním světě zřídkavostí. Nezáleží […]

1 Jan 03, 22 – 04. 06

© Biblické liturgické texty » První list svatého apoštola Jana Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana. Milovaní! Od Boha dostaneme všechno, zač prosíme, protože zachováváme jeho přikázání a konáme, co je mu milé. A to je to jeho přikázání: abychom věřili ve jméno jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám nařídil. Kdo […]

1 Jan 04, 07-10

© Biblické liturgické texty » První list svatého apoštola Jana Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana. Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha, a každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného […]

1 Jan 04, 11-18

První list svatého apoštola Jana Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana. Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem milovat. Boha nikdo nikdy nespatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že jsme od něho dostali […]

1 Jan 04, 19 – 05, 04

První list svatého apoštola Jana Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana. Milovaní! My milujeme Boha, protože on napřed miloval nás. Říká-li kdo: „Miluji Boha“, ale přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Neboť kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A on nám dal toto přikázání: aby ten, kdo miluje Boha, miloval […]

1 Jan 05, 05-13

První list svatého apoštola Jana Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana. Milovaní! Kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a krev; nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. A to dosvědčuje Duch, protože Duch je pravda. Jsou tři svědkové: Duch, […]

1 Jan 05, 14-21

První list svatého apoštola Jana Milovaní! V tom je ta naše radostná důvěra v Boha, že nás vyslyší, když ho prosíme o něco, co je shodné s jeho vůlí. A jestliže víme, že nás vyslyší ve všem, oč ho prosíme, víme také, že dostaneme to, oč jsme ho žádali. Uvidí-li kdo, že jeho bratr se dopustí hříchu, který […]

1 Kor 01, 10-13 » Jeden Petrův, druhý Pavlův, třetí Apollův « Pavel Hošek

Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista: Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky. Stejně usuzujte a stejně smýšlejte. Lidé z Chloina domu mi totiž o vás oznámili, moji bratři, že se mezi sebou hádáte. Mluvím o tom, že každý z vás říká něco jiného: „Já držím s Pavlem!“, „já zase s Apollem!“, „a já s Petrem!“, […]

1 Kor 02, 01-05 » Nepřišel jsem se zvláštní výřečností « Mireia Ryšková

Bratři, když jsem k vám přišel hlásat svědectví o Bohu, nepřišel jsem s nějakou zvláštní výřečností nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že u vás nechci znát nic jiného než Ježíše Krista, a to ukřižovaného. Vystupoval jsem u vás se skleslou náladou, se strachem a obavami. A moje mluvení a kázání nezáleželo v přemlouvavých slovech moudrosti, ale v projevování […]

1 Kor 10, 01-12

P. Marek Hlávka, 11.03.2007, 1 Kor 10, 1 – 6.10 – 12 Chtěl bych vám, bratři, připomenout, že všichni naši praotcové byli pod oblakem, všichni prošli mořem, všichni přijali Mojžíšův křest v oblaku a v moři, všichni jedli stejný duchovní pokrm a všichni pili stejný duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. […]

1 Kor 13, 01-13 » Hymnus o lásce « Mireia Ryšková

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všechno, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe […]

1 Kor 15, 51-57

P. Miron Keruľ – Kmec, 3.9.2010, Naděžda Fraisová, www.homily-service.sk, 1 Kor 15, 51 – 57 Spisovatel Gerald Sittser v knize zachycuje smutnou etapu svého života. Při tragické nehodě ztratil svou manželku, matku a nejmladší dceru. Čtenáři dává nahlédnout do svého srdce a dělí se s ním o všechny pocity, které od té strašné události prožíval. Kniha nenabízí lehké odpovědi na problém […]

1 Král 02, 01-04. 10-12

Franciscus PP., 04.02.2016, Domus S.Marthae Mít víru a nemít strach před smrtí. Tím nejkrásnějším, co můžeme druhým předat, je víra. První liturgické čtení dnes líčí smrt krále Davida. V každém životě nastává konec, a toto pomyšlení se nám nelíbí. Stále se zastírá, ale je to každodenní realita. Myšlenka na tento poslední krok je světlem, které osvěcuje život, […]

1 Král 03, 04-13

Eva Dlabajová, „Slovo medzi nami“ 1/2010 – meditácie na každý deň. Představ si někoho, kdo se právě postavil do čela velkého národa. Co udělá jako první, když převezme úřad? Většinou se poradí se svými nejbližšími rádci a s představiteli různých vládních výborů. Společně rozhodnou, co se dá udělat, aby jejich země prosperovala lépe, než dosud a aby […]

1 Král 08, 01-07. 09-13

11.02.2002, „Slovo medzi nami“ ročník 3, č. 2/2002 – meditácie na každý deň. Královi Šalamounovi se podařilo uskutečnit to, o čem sníval jeho otec David: postavit dům pro Pána. Izraeliti považovali Šalamounovi chrám za nejposvátnější místo na zemi. Bylo to místo, kde se Bůh rozhodl přebývat zvláštním způsobem, projevujíc tak svoje milosrdenství a slávu. V den posvěcení […]

1 Král 08, 22-23. 27-30

„Slovo medzi nami“ 2/2002 – meditácie na každý deň. Táto pokorná Šalomounova modlitba, kterou přednesl v novým chrámu, nám hovoří mnoho o Bohu. Šalomoun, stojíc před oltářem uprostřed nejkrásnější budovy, jakou kdy Izrael viděl, vyznal Bohu: „Hle, nebe a nebesa nebes tě nemohou obsáhnout, tím méně tento dům, který jsem zbudoval!“ (1 Král 8, 27). Šalomoun […]

1 Král 10, 01-10

Anežka Hamplová, „Slovo medzi nami“ 2/2006- meditácie na každý deň. Nádhera a hloubka Boží moudrosti může být mocným svědectvím! Královna ze Sáby byla natolik unesená Šalomounovou moudrostí a prozíravostí, vznešeností jeho paláce a Božího chrámu, že ji pronikla bázeň a úcta. Písmo svaté hovoří, že se jí zatajil dech – jiný překlad to vyjadřuje slovy „byla […]

1 Král 11, 04-13

Anežka Hamplová, „Slovo medzi nami“ – meditácie na každý deň. Šalomoun miloval Hospodina a věděl, co mu dělá radost. Mnohé roky moudře a spravedlivě kraloval nad Izraelity. Ale když zestárl, jeho srdce se obrátilo k jiným bohům (1 Král 11, 4). Oženil se s mnoha cizinkami – což bylo v Mojžíšově zákoně zakázané – a začal se klanět jejich […]

1 Král 11, 29-32; 12, 19

Danica Tomášková, „Slovo medzi nami“ – meditácie na každý deň. V dějinách Izraele to bylo kritické období. Bůh přikázal svému lidu, aby neuzavíral sňatky s cizinci, ale Šalomoun, král a vůdce země dělal právě to (1 Král 11, 1-2). A podle autora první knihy Králů to byl jeden z hlavních důvodů, proč se izraelský národ rozdělil, a království […]

1 Král 12, 26-32; 13, 33-34

Anežka Hamplová, © Радио Ватикана Udělat si božstvo podle svých představ a svého obrazu je velmi jednoduché a za určitých okolností je to i výhodné. V tomto případě se král snaží manipulovat nábožností národa a nabízí jim modloslužbu, která nahrazuje uctívání živého Boha. Právě tato modloslužba přivedla k úplnému zničení Jorobeamův dům. Když se vzdaluješ od Boha a […]

1 Král 17, 01-06

První kniha Královská Ctění z první knihy Královské. Eliáš Tišban z Tišbe v Gileadu řekl králi Achabovi: „Jako že je živ Hospodin, Bůh Izraele, v jehož službě stojím, nebude v těchto letech rosa ani déšť, jen na můj rozkaz!“ Pak se k němu ozvalo Hospodinovo slovo: „Jdi odtud a obrať se na východ a skryj se u potoka Kerit, který je […]

1 Král 17, 07-16

Marie Kelblerová, „Slovo medzi nami“ 5/2010 – meditácie na každý deň. Nevyprázdní se hrnec s moukou a neubude ze džbánu s olejem až do dne, kdy Hospodin sešle déšť na zemi! (1 Král 17, 14). Během pronásledování prvotní Církve nařídil římský prefekt jáhnu Vavřincovi, aby odevzdal majetek církve. Vavřinec reagoval tak, že místo stříbra a zlata shromáždil sirotky […]

1 Král 18, 20-39

09.06.2004 Často se stává lidem to, co se stalo Izraelcům v Eliášově době. Z živé víry si udělali mrtvé náboženství k ohlupování lidí. 450 nádherně oblečených kněží kolem oltáře, to už byla nějaká bohoslužba. Mělo to jen jednu chybu: mrtvým Baal neodpovídal. Nakonec se ukázalo, že pomáhá jen živý Bůh, který nejen že odpovídá, ale také koná. I dnes […]

1 Král 18, 41-46

12.06.2014, Anežka Hamplová, © Радио Ватикана Bůh vždycky uskutečňuje svoje slovo a plní svoje sliby, ačkoli se to uskutečňuje v čase a způsobem, které zná pouze on. Eliáš posílá v Hospodinově jménu Achaba pozorovat naplnění proroctví, které se splní až naposedmé. Aby byla víra silnější, potřebuje být zkoušená. To se děje kvůli tomu, abychom Boží pravdy přijímali nejen rozumem, […]

1 Král 19, 09. 11-16

13.06.2014, Anežka Hamplová, „Słowo wśród nas”, rok 24, nr 6/2014 (250); medytacje na każdy dzień. Potom nastalo zemětřesení, ale Hospodin v zemětřesení nebyl. Po zemětřesení šlehal oheň, ale Hospodin v ohni nebyl. Po ohni následoval šum jemného vánku. (1 Král 19, 12). Izrael se ocitl v kritickém okamžiku svých dějin a Eliáš se stáhl na horu Choréb, aby uslyšel Hospodinův […]

1 Král 19, 19-21

První kniha Královská Čtení z první knihy Královské. Když Eliáš odešel z hory, nalezl Elizea, syna Šafatova, jak právě oral. Měl před sebou dvanáct spřežení, on sám byl při dvanáctém. Eliáš šel kolem něho a hodil na něj svůj plášť. Elizeus opustil býky, běžel za Eliášem a řekl: „Prosím, ať mohou políbit svého otce a svou matku […]

1 Král 21, 01-16

P. Aladár Janega, SVD, 14.06.2010, Jana Jelínková Nejedná se zde jen o kus pole, či vinice, ale o lidskou důstojnost – zda si uchovat svoji lidskou důstojnost a nezávislost, nebo ji prodat. Král chtěl postupovat lidsky, nabízel záměnu nebo koupi. Jeho žena postupuje nelidsky, ďábelsky. Boha se nebojí a nestydí se před lidmi. Zneužívá náboženské cítění lidí […]

1 Král 21, 17-29

Čtení z první knihy Královské. Když zemřel Nábot, ozvalo se Hospodinovo slovo Tišbanu Eliášovi: „Vstaň, sestup naproti Achabovi, králi izraelskému, který sídlí v Samaří. Hle, je v Nábotově vinici, neboť tam sestoupil, aby se jí zmocnil. Řekneš mu: ,Tak praví Hospodin: Zabil jsi a zmocnil ses?‘ Pak dodáš: ,Tak praví Hospodin: Na místě, kde lízali psi krev Nábotovu, […]

1 Mak 01, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64

14.11.2005, Zdeňka Tůmová, „Slovo medzi nami“ ročník 6, č. 11/2005 – meditácie na každý deň. Židovský národ od vyhnanství v Egyptě až po Hitlera a i později, vždy žil uprostřed nepřátelských národů, v nebezpečí. Přežili asyrské tažení a zajetí v Babylónu, vraceli se domů v hadrech s touhou obnovit svou vlast. Alexandr Veliký byl první Řek, který přešel přes toto území, a […]

1 Mak 02, 15-29

19.11.2009, Jana Jelínková, „Slovo medzi nami“ ročník 10, č. 11/2009 – meditácie na každý deň. Události v Knihách Makabejských se odehrávaly v druhém století před Kristem, když Seleukovci ovládli Izrael a pokoušeli se zlikvidovat židovskou víru. V chrámě a na mnoha jiných posvátných místech postavili pohanské oltáře a mnozí věrní Židé se stali mučedníky, protože nadále vychovávali svoje děti ve […]

1 Mak 04, 36-37. 52-59

© Slovo medzi nami, ročník 10, č. 11/2009 – meditácie na každý deň » 20.11.2009  » překlad: Eva Dlabajová Umějí věřící slavit? Přečtěme si dnešní čtení, které popisuje první židovskou slavnost Chanuka, která se později stala tradicí. Osm dní byli Izraelité v radostné extázi nad obnovou jeruzalémského chrámu a posvěcením oltáře – zpívali, modlili se, hráli na různé nástroje […]

1 Mak 06, 01-13

Jana Jelínková, „Slovo medzi nami“ – meditácie na každý deň. Jak zvláštní, že Antioch si sám řekl: „Vždyť jsem býval oblíbený a milovaný, dokud jsem byl u moci“. Z následujících informací se dovídáme, že úplně vyraboval Jeruzalém, mučil a zabíjel obyvatele, chtěl opětovně napadnout Judu a měl v úmyslu dobýt a vydrancovat město Elymais. Trýznění, vraždy, ničení, krádeže […]

1 Petr 02, 04-09 » Paradox Velikonoc i lidského života « Karel Šimr

Milovaní! Přistupujte k Pánu, k živému kameni, který lidé sice odhodili, ale který je v Božích očích vyvolený a vzácný, a vy sami se staňte živými kameny pro duchovní chrám, svatým kněžstvem, které z podnětu Ducha přináší oběti Bohu příjemné skrze Ježíše Krista. V Písmě o tom stojí: ‚Hle, kladu na Sión kámen vyvolený a vzácný, kámen nárožní. Kdo v něj […]

1 Petr 02, 20-25 » Když mu spílali, on jim to neodplácel « Tomáš Machula

Milovaní! Když děláte dobře, a přesto musíte trpět, je to milé Bohu. K tomu jste přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. ‚On nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného.‘ Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše […]

1 Petr 05, 15-18 » Aby se prokázala pravost naší víry « Pavel Petrašovský

Milovaní! Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje, ale ovšem s jemností a skromností. Musíte však mít přitom sami dobré svědomí! Pak se budou muset zastydět za své špatné řeči ti, kdo pomlouvají vaše dobré křesťanské chování. Je přece […]

1 Pt 01, 03-09

První list svatého apoštola Petra Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra. Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro nás připraveno v nebi; protože totiž máte víru, chrání vás […]

1 Pt 01, 10-16

První list svatého apoštola Petra Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra. Jak se uskuteční spása, to se snažili poznat a to zkoumali už proroci. Předpovídali o těch dobrodiních, kterých se mělo dostat vám. Zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti poukazoval Kristův Duch, který v nich působil, protože on už předem potvrzoval, že Kristus musí […]

1 Pt 01, 18-25

První list svatého apoštola Petra Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra. Milovaní! Víte přece, že jste ze svého prázdného způsobu života, jak jste ho zdědili po předcích, byli vykoupeni ne snad nějakými věcmi pomíjejícími, stříbrem nebo zlatem, ale drahou krví Krista jako bezúhonného a neposkvrněného beránka. On byl ovšem k tomu vyhlédnut už před stvořením světa, […]

1 Pt 02, 02-12

První list svatého apoštola Petra: 2,2-5.9-12 Milovaní! Jako novorozené děti žádejte duchovní, nefalšované mléko, abyste jím rostli ke spáse. Vždyť jste okusili, jak dobrý je Pán‘. K němu přistupujte, k živému kameni, který lidé sice odhodili, ale který je v Božích očích vyvolený a vzácný, a vy sami se staňte živými kameny pro duchovní chrám, svatým kněžstvem, které […]

1 Pt 04, 07-13

První list svatého apoštola Petra Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra. Milovaní! Brzo už bude konec všemu. Ovládejte se tedy a na věci se dívejte střízlivě, abyste se mohli věnovat modlitbě. Především se mějte navzájem vroucně rádi, protože láska přikrývá všechny hříchy. Buďte jeden k druhému pohostinní bez reptání. Navzájem si pomáhejte podle míry Božích darů […]

1 Sam 01, 01-08

10.01.2006, Anežka Hamplová, „Slovo medzi nami“ ročník 7, č. 1/2006 – meditácie na každý deň. Hned první den mezidobí, které se dnes začíná, nám Bůh v liturgických textech ohlašuje nesmírně důležitou zprávu: Bůh zná každého člověka jménem a záleží mu na něm. Dnešní první čtení je plné jmen: Elkána, Jerócham, Élí, Tochú, Súf, Chana, Penina, Elíhú, Chofní, Pinchas. […]

1 Sam 01, 09-20

15.01.2002, P. Jan Lisowski, „Slovo medzi nami“ ročník 3, č. 1/2002 – meditácie na každý deň. Ve světě, kde se nenarozené děti považují za předmět, s kterým možná libovolně nakládají a kde nechtěné děti jsou odsouzeny na potulný život bezdomovce v ulicích města, působí Annina touha po dítěti jako občerstvující vánek. Natolik si cenila života jako vzácný Boží dar, […]

1 Sam 01, 24-28

22.12.2010, Eva Dabajová, „Slovo medzi nami“ ročník 11, č. 11/2010 – meditácie na každý deň. Po všechny dny, dokud bude živ, ať je zasvěcen Hospodinu (1 Sam 1, 28). Konečně Bůh vyslyšel Anniny modlitby a daroval jí syna, po kterém tak toužila. Hanba z neplodnosti je pryč a ona nyní nabízí svého syna zpět Bohu, který jí ho […]

1 Sam 03, 01-10. 19-20

16.01.2008, P. Zdeněk Mlčoch, Archidioecesis Olomucensis, „Slovo medzi nami“ ročník 9, č. 1/2008 – meditácie na každý deň. Chlapec Samuel žije v Izraelské svatyni v Šílo, a pomáhá knězi Elimu, Hospodinovu služebníku. Samuelova matka Anna udělala dobře, když přislíbila Bohu, že pokud se jí narodí syn, daruje ho Pánu, aby mu sloužil. Nyní čteme, jak Bůh volá Samuela do […]

1 Sam 04, 01-11

17.01.2002, „Slovo medzi nami“ ročník 3, č. 1/2002 – meditácie na každý deň. Jaký zdrcující úryvek! Izraelské vojsko bylo doslova zkoseno, i když byl Pán přímo v jeho středu. Proč Bůh dopustil, aby se děly takové věci? Neměl dostatek moci, aby jich ochránil? Nebo mu nezáleželo na těchto mužích a jejich rodinách? Když si v První knize Samuelově […]

1 Sam 08, 04-07. 10-22

18.01.2002, „Slovo medzi nami“ ročník 3, č. 1/2002 – meditácie na každý deň. Stížnosti Izraelitův na zkaženost jejich vůdců byli určitě opodstatněné (1 Sam 8, 1-4). No mýlili se v domnění, že pozemský král by mohl danou situaci vyřešit. Mysleli si, že už nemůže být nic horšího, jako trpět pod vedením nespravedlivých soudců. Kolikrát se zatneme ve […]

1 Sam 09, 01-04. 17-19; 10, 01

19.01.2002, „Slovo medzi nami“ ročník 3, č. 1/2002 – meditácie na každý deň. Saul, první král Izraele, se zde představuje v dobrém světle jako bohabojný a zdatný muž. Poslali ho, aby našel otcovy oslice. Prošel tedy se svým služebníkem hornaté území a nenašli je, ale našel království. Mohl být Saul ideálním králem Izraele? Bezpochyby ano, avšak jak […]

1 Sam 15, 16-23

21.01.2002, „Slovo medzi nami“ ročník 3, č. 1/2002 – meditácie na každý deň. Saul byl prvním izraelským králem, a jak jsme slyšeli v prvním čtení, ztroskotal. Jeho vláda byla plná bojů proti nepřátelům, hlavně Filišťanům. Saul dělal, co mohl, ale jeho vláda nebyla šťastná. Ztroskotal tím, že „zavrhl Hospodinovo slovo“, že byl vzpurný a vzdorný proti Bohu. […]

1 Sam 16, 01-13

22.01.2002, „Slovo medzi nami“ ročník 3, č. 1/2002 – meditácie na každý deň. Prorok Samuel varoval lid před zřízením království a teď, když Bůh zavrhl Saula pro jeho neposlušnost, lituje ho. Byl Saulovým starším přítelem, radil mu, napomínal ho a jeho zavržení bylo i pro něho zkouškou víry. Proč jej Hospodin zavrhl, když si ho předtím […]

1 Sam 17, 32-33. 37. 40-51

23.01.2002, „Slovo medzi nami“ ročník 3, č. 1/2002 – meditácie na každý deň. Kolikrát byl převyprávěný tento příběh o Davidovi a Goliášovi? Zdá se, že každý v něm hledá inspiraci, povzbuzení a naději pro situace, kdy se mu postaví do cesty jeho života nepřekonatelné překážky. David je mezinárodně uznávaný hrdina pro každého, kdo měl malou šanci na […]

1 Sam 18, 06-09; 19, 01-07

23.01.2002, „Slovo medzi nami“ ročník 3, č. 1/2002 – meditácie na každý deň. Soucit je většinou definován jako smutek nad neštěstím někoho druhého. Závist zase jako smutek nad štěstím někoho jiného. Rozhořčuje nás vědomí, že se někdo jiný těší výhodě, kterou chceme my, ale kterou nemáme. I lidé, o kterých se zdá, že mají všechno, mohou […]

1 Sam 24, 03-21

20.01.2006, © homily-service.sk V dnešním prvním čtení z první knihy Samuelovy jsme slyšeli, jak Saul pronásleduje Davida. Závidí mu popularitu, kterou získal po vítězství nad Goliášem a vidí v něm nepřítele, který by ho mohl sesadit z trůnu. Počíná si vůči zachránci vlasti a svému oddanému služebníku jako vůči nějakému nebezpečnému zločinci. Dnešní úryvek ukazuje, že Saul pronásleduje Davida neprávem. […]

1 Sol 01, 01-05. 08-10

První list svatého apoštola Pavla Soluňanům Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům. Pavel, Silván a Timotej soluňské církevní obci, která je ve spojení s Bohem Otcem a s Pánem Ježíšem Kristem. Milost vám a pokoj! Stále děkujeme Bohu za vás za všechny, když si vás připomínáme ve svých modlitbách. Před naším Bohem a Otcem vzpomínáme bez […]

1 Sol 01, 01-10 004

22.08.2011, Eva Dlabajová, Slovo medzi nami 7/2011 – Słowo wśród nas – Az Ige köztünk – The Word Among Us Ustavičně vzdáváme díky Bohu za nás všechny (1 Sol 1,2) Pavlův list Soluňanům se dělí na chválu a díky za svědectví těchto nových křesťanů a na jejich učení a  upozornění na nové problémy, se kterými se mohou […]

1 Sol 02, 01-08

První list svatého apoštola Pavla Soluňanům Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům. Bratři, víte sami, že náš příchod k vám nebyl nadarmo. Naopak, po všem tom utrpení a urážkách, které jsme, jak víte, přestáli ve Filipech, odvážili jsme se s důvěrou v našeho Boha kázat vám radostnou Boží zvěst i přes mnohý těžký zápas. Když vás totiž […]

1 Sol 02, 09-13

První list svatého apoštola Pavla Soluňanům Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům. Jistě si ještě vzpomínáte, bratři, na naši vyčerpávající námahu: ve dne v noci jsme pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž, když jsme vám hlásali Boží evangelium. Vy i Bůh jste svědky, jak jsme se k vám věřícím chovali náležitě, spravedlivě a bezúhonně. Vždyť […]

1 Sol 03, 07-13

1. list svatého apoštola Pavla Soluňanům Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům. Při všech trampotách a při všem soužení nám přinesly útěchu zprávy o vás, bratři, a o vaší víře. Hned jsme zase okřáli, když jste pevní ve víře. Jak bychom mohli za vás Bohu dosti poděkovat za všechnu radost, kterou se kvůli vám radujeme […]

1 Sol 04, 01-08

První list svatého apoštola Pavla Soluňanům Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům. Bratři, prosíme vás a napomínáme v Pánu Ježíši: jak jste se od nás naučili, že máte žít, abyste se líbili Bohu, a jak i žijete, tak ať v tom vynikáte ještě více. Víte přece, které příkazy jsme vám dali z moci Pána Ježíše. Neboť to […]

1 Sol 04, 09-11

První list svatého apoštola Pavla Soluňanům Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům. Bratří! O bratrské lásce není vám třeba psát, sám Bůh vás totiž poučil, abyste se navzájem milovali, a vy se také tak chováte ke všem bratřím v celé Makedonii. Ale povzbuzujeme vás, bratři, abyste v tom byli stále horlivější. Pokládejte za věc své cti, […]

1 Sol 04, 13-18

První list svatého apoštola Pavla Soluňanům Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům. Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o těch, kteří už zemřeli. Nesmíte pro ně truchlit tak jako ostatní, kdo nemají naději. Poněvadž věříme, že Ježíš umřel i vstal z mrtvých, věříme také, že s Ježíšem přivede Bůh k životu i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. […]

1 Sol 05, 01-06. 09-11

První list svatého apoštola Pavla Soluňanům Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům. Co se týká času a chvíle příchodu Páně, není třeba, bratři, abychom vám o tom psali. Víte totiž sami velmi dobře, že onen den Páně přijde jako zloděj v noci. Až budou lidé říkat: „Je pokoj a bezpečí“, tu na ně znenadání přitrhne […]

1 Tim 01, 01-02. 12-14

První list svatého apoštola Pavla Timotejovi Čtení z prvního llistu svatého Pavla Timotejovi. Pavel, apoštol Krista Ježíše z rozkazu Boha, našeho spasitele, a Krista Ježíše, naší naděje, Timotejovi, svému pravému synu ve víře: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Děkuji tomu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, našemu Pánu, že […]

1 Tim 01, 12-17 » Přišel na svět, aby zachránil hříšníky « Michael Martinek, SDB

Děkuji tomu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, našemu Pánu, že mě uznal za věrného a vzal mě do služby, ačkoli dříve jsem byl rouhač, pronásledovatel a násilník. Dostalo se mi však milosrdenství, protože jsem to dělal z nevědomosti ve své nevěře. Milost našeho Pána se však na mně tím hojněji projevila s vírou a láskou v Kristu […]

1 Tim 01, 15-17

První list svatého apoštola Pavla Timotejovi Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi. Na tuto nauku je spolehnutí a zaslouží si, aby se jí naprosto věřilo: Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já mezi ně patřím na prvním místě. Ale právě proto jsem došel milosrdenství, aby tím Ježíš Kristus na mně jako na […]

1 Tim 02, 01-08

Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom. (1 Tim 2, 3) Svätý Pavol pokladá modlitbu za životne dôležitú pre každého kresťana. Vo svojom liste povzbudzuje Timoteja, svojho mladého spolupracovníka, a ľudí, ktorí sú mu zverení, aby konali „prosby, modlitby a orodovania“ za všetkých (1 Tim 2, 1). Modlitba je nielen „dobrá a milá […]

1 Tim 03, 01-13

Tento úryvek zní tak trochu jako inzerát na představeného Církve, ale něco mu chybí. V popisu dobrých vlastností, které by měli mít biskupové a jáhnové není zmínka o majetku, vlivu a společenském postavení. Potenciální vůdcové musí být „bez úhony“, musí mít „dobré svědectví od těch, co jsou mimo“, a musí se dobře starat o svoje rodiny (1 Tim 3, 2.4.7.12). Důraz […]

1 Tim 03, 14-16

 A je to skutečně hluboké náboženské tajemství. (1 Tim 3, 16). Takto se začíná vyznání víry prvotní Církve. Tato slova skutečně vyjadřují to, o čem první křesťané svědčili, co zažili a co vnímali jako podstatu svého vztahu s Ježíšem: jeho vzkříšení, seslání Ducha svatého a úžasné uzdravení a obrácení. Toto vyznání víry spolu s jinými patřilo k prvním pokusům křesťanů slovy vyjádřit […]

1 Tim 04, 12-16

P. Miron Keruľ-Kmec, Eparchia Presoviensis, 20.06.2003 „Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe!“ Takto napomína sv. Pavol svojho žiaka Timoteja. Myslí tým samozrejme na nadprirodzené dary, ktoré Timotej prijal skrze sviatosti. Sv. Pavol má na mysli konkrétne dar kňazstva. Každá sviatosť je veľkým darom. Ničím si ju nezaslúžime. Je to zadarmo a z lásky daná Božia milosť. Sviatosti majú za […]

1 Tim 06, 02-12

První list svatého apoštola Pavla Timotejovi Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi. Milovaný! Tak vyučuj a povzbuzuj jak jsem ti já přikázal. Učí-li někdo jinak a nedrží se zdravých slov Pána Ježíše Krista a učení shodného se zbožností, je nafoukaný, ničemu nerozumí, je to chorobný šťoural a hádá se o slovíčka. Z toho pak povstává […]

1 Tim 06, 11-16 » Ne mrtvá litera, ale zvěstování živého Krista « Tomáš Machula

Boží muži, usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Dobře bojuj pro víru, zmocni se věčného života. K němu jsi byl povolán, a proto jsi složil před mnoha svědky slavnostní vyznání. Před Bohem, který všemu dává život, a před Kristem Ježíšem, který před Pontiem Pilátem vydal slavnostní svědectví, ti nařizuji: Uchovej nauku bez poskvrny a […]

1 Tim 06, 13-16

Dobře bojuj pro víru. Jenom bych připomenul, proč byl napsán první list apoštola Pavla Timotejovi: pro povzbuzení, protože to prvotní nadšení už začalo vychládat a blížilo se pronásledování. Proto Pavel jednak se snažil posílit křesťanské obce, ale v tomto případě se snaží dodat posilu, odvahu jejich pastýři. Víme všichni, že když ochabnou ruce, srdce toho, kdo […]

1. bolest Panny Marie: proroctví Simeonovo v jeruzalémském chrámu – Pavol Zahatlan

První bolest Panny Marie – Proroctví Simeonovo v jeruzalémském chrámu. –—————————————————————————————- Boží slovo: Lk 2, 22-35 Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zá­koně Páně: „Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!“ Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár […]

1. neděle adventní A

© Biblické liturgické texty na neděle, slavnosti a svátky » První neděle adventní „A”  1. ČTENÍ: Iz 2, 1-5 Obsah vidění Izaiáše, syna Amosova, o Judovi a Jeruzalému. Stane se v posledních dnech: Pevně bude stát hora s Hospodinovým domem na vrcholu hor, vyvýšena nad pahorky. Budou k ní proudit všechny národy, budou k ní putovat četné kmeny a řeknou: […]

1. neděle adventní B

© Fermentum č. 1/2002 » 01.12.2002 Bděte! Nový církevní rok nemůže začínat jinak než očekáváním. V očekávání je skryta podstata naděje. Druhý příchod Pána Ježíše. Od Izaiáše slyšíme zvolání: „Kéž bys protrhl nebe a sestoupil!“ A skutečně, Bůh sestoupil na zem jako člověk, jako děťátko, jak nevinný beránek, jako Láska, protože ta jediná je tak silná, […]

1. neděle adventní C

Vážíme si lidí, kteří dokážou druhým „vlít naději“. Vždyť víme, že má-li člověk naději, i jeho život má smysl. Jestliže ztratí naději, ztratí i smysl života. Nejen v osobním ale i ve společenském životě rádi posloucháme o vizích do budoucnosti, které jsou plné naděje. Naopak, nepříjemně se nám poslouchá někdo, kdo předpovídá nějakou tragédii anebo katastrofu. Máme […]

1. neděle postní A

Dva muži tady stojí vedle sebe na vrcholku chrámu. Jeden je ďábel a druhý je Syn Boží. Poznáme hned, který je který? Možná si představujeme, že jeden měl na hlavě rohy, zatímco ten druhý kolem hlavy svatozář. Ale tak jednoduché to většinou není, ďábel na sebe často bere podobu slušného solidního člověka. Jak bychom pak […]

1. neděle postní B

Nastala doba svatopostní, čas milosti, čas pokání. Asi všichni víme dobře: co neuděláme v tomto čase, to jistě neuděláme v celém následujícím roce. Proto je tato doba tak důležitá. Bůh nám ji dává jako neobyčejně cenný dar. Možná, že příští nám už dán nebude. A víme také: udělat jen několik zbožných cvičení, to je málo, skoro nic. […]

1. neděle postní C

Celou řadu tragédií na silnicích zaviní takzvaný mikrospánek. Řidič vozidla sice cítí, že by potřeboval na chvíli zastavit, ale je přesvědčen, že ještě kousek zvládne zajet a pak na příhodném místě zastaví. V tom se na nějaký časový zlomek zavřou jeho oči a na jednou rychle jedoucí automobil je vlastně bez kontroly a může to skončit […]

10. … Věřím ve společenství svatých …

Věřím ve společenství svatých. „Poté, co apoštolské vyznání víry vyslovilo »svatou církev obecnou«, k tomu dodává »společenství svatých«. Tento článek je jistým způsobem vysvětlením předchozího:  »Co je církev, ne-li shromáždění všech svatých « Společenství svatých je právě církev“ (KKC, 946). Podle Katechismu katolické církve tedy věříme ve společenství všech věřících v Krista, čili těch, kteří putují po této […]

10. neděle v mezidobí B

1. ČTENÍ: Gn 3, 9-15 Když Adam pojedl ze stromu, zavolal na něj Hospodin Bůh a řekl mu: „Kde jsi?“ On odpověděl: „Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, že jsem nahý, a proto jsem se skryl.“ Bůh řekl: „Kdopak ti pověděl, že jsi nahý? Jistě jsi jedl ze stromu, z něhož jsem ti zakázal […]

10. neděle v mezidobí C

P. Petr Havlát, 09.06.2007 Jednou takhle Satan pořádal velkou výroční slavnost, ke které se shromáždili všichni ďáblové, aby podali zprávy o výsledcích svého působení mezi lidmi. Jeden z nich řekl: „Satane, představ si! Pouští šla dlouhá karavana křesťanů. Když jsem je viděl, tak jsem na ně poštval hladové šelmy a kosti křesťanů se teď bělejí v písku.“ Satan […]

11. neděle v mezidobí A

P. Angelo Scarano » Archidioecesis Pragensis, 12.06.2005 Povolání učedníků se zrodilo … z obyčejného pohledu. Ježíš se totiž podíval na zástupy a pocítil lítost, lítost proměněnou v konkrétní skutek vyslání učedníků. Na tomto příkladu vidíme několik principů platných pro zrod povolání. Nejprve ta jasná zásada, že Kristus je ten, kdo volá a posílá: bez toho je lidská snaha, […]

11. neděle v mezidobí B

P. Martin Sudora, 18.06.2006 Dnešní evangelium podobenstvím o nebeském království navazuje na tuto eschatologickou řeč. Když Kristus přirovnává růst Božího království k malému zrnku, o kterém hospodář ani neví, jako roste, nepřímo hovoří, že mnoho skutečností v oblasti vztahu mezi člověkem a Bohem, mezi náboženstvím a světem bude překvapivých. Jestli se podíváme do minulosti můžeme se ptát: proč […]

11. neděle v mezidobí C

P. Marián Šuráb, Dioecesis Nitriensis, 17.06.2001, © Hlásaj slovo, Prešov 2000 Už si postupně zvykáme, že se naše společnost dělí na lidi bohaté, středně majetné a chudé. Už si zvykáme i na to, že tyto skupiny mají svůj osobitý styl života. Bohatí si dovolí všechno, ti průměrní to, co si dovolit mohou a chudí žijí, jak říkáme, […]

12. … Věřím ve vzkříšení těla …

Věřím vzkříšení těla a život věčný. Poslední článek Vyznání víry hovoří o věčném životě. „Vzkříšení mrtvých“ a „věčný život“ mají na zřeteli „život budoucího věku“, tedy „poslední věci“ člověka: soud a poslední očištění („očistec“), nebe a peklo jako definitivní štěstí anebo neštěstí. Smrt je brána do věčného života. Co víme o věčném životě? Je pro nás zahalený tajemstvím, oponou, […]

12. neděle v mezidobí A

 23.06.2002, © homily-service.skJedna moje přítelkyně se mi jednou svěřila, že v její rodině byla jistá témata, o kterých se nemluvilo, neboť se to pokládalo za nevhodné. Náboženství bylo jedním z nich. Mnozí lidé zaujímají podobný postoj a vyhýbají se rozhovorům na náboženská témata, nejčastěji ze strachu, že by to způsobilo nějaký konflikt nebo by to od nich něco […]

12. neděle v mezidobí B

P. Marián Šuráb, Dioecesis Nitriensis, 21.06.2003 Když se nám v životě vyskytne nějaká nepředvídaná situace, tak je vždy potřebné si ji v klidu zhodnotit. Není dobré dělat paniku, ale i lhostejnost může být nebezpečná. Patří to k moudrosti a zkušenosti života, jak umí člověk konat rozvážně, zodpovědně a odvážně. Kritickou situací pro apoštoly byla bouře na jezeře. Určitě to […]

12. neděle v mezidobí C

P. Karel Fořt, Dioecesis Budovicensis, 20.06.2004, © Cesta, pravda, živto, České Budějovice 1999 Nedaleko hranic České republiky, z druhé strany Šumavy, na řece Dunaji, leží bavorské městečko Straubing. Každý rok si tam v lidových hrách, na kterých se podílí skoro celé město, připomínají tragický osud krásné Anežky Bernauerové, dcery augsburského lazebníka, do které se zamiloval princ Albrecht a přes […]

13. neděle v mezidobí A

30.06.2002, © homily-service.sk Lidová moudrost říká, že rovný si hledá rovného a vrána k vráněsedá. Je zde vyjádřena lidská zkušenost, že nejčastěji si lidé vytvářejí vztahy s těmi, kteří jsou na přibližně stejné úrovni jako oni. A to platí v dobrém i špatném slova smyslu.  Ježíš nám však nabízí i jiné možnosti vytváření vztahů. Na prvním místě máme do svého […]

13. neděle v mezidobí B

P. Jan Daněk, Dioecesis Brunensis, © Světlo na cestu, Olomouc 2002 Začínají prázdniny a začíná období dovolených a my dnes slyšíme v evangeliu o nepříjemném tématu lidského života o smrti. Pokud se setkáváme s umíráním jen jako diváci televize nebo čtenáři denního tisku, pak je pro nás skutečnost smrti dosti vzdálená. Máme dojem, že se to nás přímo […]

13. neděle v mezidobí C

Angelo Scarano, Archidioecesis Pragensis, 27.06.2004 Když jsem byl mladší, můj bratr mi říkával: „Ty nemáš vůli. Máš slabou vůli“. A to byla pravda. Jenže… kdo z nás může prohlásit, že má dostatečně silnou vůli? Ježíš to o sobě mohl říci – „pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma“. A to ne na obyčejný výlet či zbožnou pouť, ale […]

14. neděle v mezidobí A

P. Angelo Scarano » Archidioecesis Pragensis, 07.07.2002 Je to paradoxní. Kristus říká „pojďte ke mně a přijměte mé slovo, a tak najdete odpočinek“, a my často nechceme přicházet ke Kristu právě proto, že jsme unavení a nemáme sílu brát na sebe další závazky, „obtížit se jeho slovy“. Máme totiž za to, že Kristovo slovo je především úkolem. A […]

14. neděle v mezidobí C

P. Dušan Berta, Dioecesis Nitriensis, 08.07.2001, Anežka Hamplová, © Katolícke noviny 27/2001; katolícky týždenník na Slovensku; katnoviny.sk Pane, dej nám kněze! Ježíšovo Srdce je dnes, stejně jako v evangelijních zprávách, plné lásky a soucitu. Neustále má před sebou zástupy lidí, které vnímá v jejich životních zápasech. Vidí jejich častou opuštěnost a bezradnost. Navenek se sice mohou zdát spokojenými a bezstarostnými, […]

15. neděle v mezidobí A

P. Angelo Scarano » Archidioecesis Pragensis, 14.07.2002 „Slyšíš mě?” Nepoužívali rodiče tuto větu, aby vyvolali naši pozornost a poslušnost? A nezvedne se v nás vlna odporu, pokud nám něco podobného řekne dnes někdo jiný, třeba partner? Přestože nejsou vždy příjemná, taková „upozornění” přicházejí vhod: občas potřebujeme „probudit” z netečného naslouchání, vždyť denně slyšíme tolik slov, že snadno přeslechneme […]

15. neděle v mezidobí B

P. Marián Šuráb, Dioecesis Nitriensis, 13.07.2003, Ondřej Laga Žijeme uodpovědně… Člověk je tehdy dospělým, když se umí chovat zodpovědně. Chovat se zodpovědně znamená, že si uvědomujeme důsledky svých skutků. Někdo se umí chovat zodpovědně už v mládí, jiný po větších životních zkušenostech. Jsou i takoví, kteří jsou nezodpovědní celý život. Zodpovědnost by měla charakterizovat i náš vztah k Bohu […]

15. neděle v mezidobí C

P. Marián Šuráb, Dioecesis Nitriensis, 11.07.2004, P. Jan Lisowski, Archidioecesis Olomucensis, © Hlásaj slovo, Prešov 2002 Dříve než se spustí nějaký tepelný systém, musí se udělat tlakové zkoušky. Když dopadnou dobře, může systém začít pracovat. Podle Ježíšova podobenství O milosrdném Samaritánovi, “tlakovou” zkouškou naší lidskosti a víry je postoj k lidem, kteří potřebují naši pomoc. V podobenství vystupují tři lidé, […]

16. neděle v mezidobí A

21.07.2002, © homily-service.sk Nebeské království je podobné člověku, který nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozházel mezi pšenici plevel a odešel. O některých lidech říkáme, že jsou snílci. Například tehdy, když sní o krásném a ideálním světě. Některé pokládáme za drsné realisty, když tvrdí, že na naší zemi se […]

16. neděle v mezidobí B

P. Marián Šuráb, Dioecesis Nitriensis, 23.07.2000, P. Jan Lisowski, Archidioecesis Olomucensis Odpočinek. Poutníci, kteří navštěvují Řím, se mohou zastavit i v Castel Gandolfo. Je to letní sídlo papežů. Občas tam přicházejí, aby si odpočinuli. Dělají to proto, aby byli připraveni zvládnout svoje mimořádné poslání. O odpočinku nám hovoří i dnešní evangelium. Apoštolové přicházejí k Ježíšovi ze své první misijní […]

16. neděle v mezidobí C

Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký, 18.07.2004, Pane, ty máš slova…, Olomouc 2002 Ježíš je hostem v domě, kde jsou dvě ženy: Marta a Marie. Marta vystupuje v roli hostitelky. To ona přijala Ježíše do domu. Její sestra Marie pozorně naslouchá Ježíšovi. Jak pochopitelná byla reakce Marty, když se u Pána domáhala toho, aby jí sestra pomohla s obsluhou! Vždyť […]

17. neděle v mezidobí A

P. Marián Šuráb » Dioecesis Nitriensis, 28.07.2002 Kdekoliv se objeví šťastný člověk, hned se vedle něho objeví i někdo, kdo mu jeho štěstí závidí. Závist je velmi nebezpečná nemoc, protože je zaměřená na zničení štěstí druhého. Možná bychom o tom každý uměli vyprávět. Ježíš to znal dobře, často se setkával se závistí ze strany farizeů a […]

17. neděle v mezidobí B

P. Marián Šuráb, Dioecesis Nitriensis, 30.07.2000 Ve světě jsou bohatí a chudobní… Na světě bude více štěstí, když na stole každé rodiny bude každý den vonět čerstvý chleb. Bohužel, nebude to tak brzo. I dnešní evangelium voní chlebem. Vidíme v něm velikou starostlivost Ježíše o lidské potřeby. Když jsme před týdnem obdivovali Ježíše, že má pochopení pro […]

17. neděle v mezidobí C

Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký, 25.07.2004, © Pane, ty máš slova…, Olomouc 2002 Pane, nauč nás modlit se! (Lk 11, 1) Je zajímavé, jak poměrně rychle se malé děti naučí mluvit. Mateřská řeč proniká ze rtů a srdcí rodičů (převážně matek) do duší dětí. Matka je seznamuje s pojmy, učí je správně vyslovovat a rozlišovat. Později se […]

18. neděle v mezidobí B

P. Marián Šuráb, Dioecesis Nitriensis, 06.08.2000, © Hlásaj slovo, Prešov 2000 Velké a malé nebe. V našem životě bylo kdysi období, kdy jsme se živili tělem a krví naší matky. Byla to etapa před narozením. Bez tohoto života dávajícího dar lásky by se náš život nemohl rozvíjet a museli bychom zemřít už na jeho začátku. Ale toto […]

18. neděle v mezidobí C

Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký, 05.08.2001 Mistře, řekni mému bratrovi, aby se rozdělil se mnou o dědictví! (Lk 12, 13). I tak se může člověk obrátit na Krista. Ježíš takovou prosbu rozhodně odmítá. Varuje před chamtivostí a nepravými poklady. I zbožný a věřící člověk, kdykoli se obrací na Ježíše, měl by se mít na pozoru, […]

19. neděle v mezidobí A

Eva Dlabajová, „Slovo medzi nami“ č. 7/2011- meditácie na každý deň. Pane, zachraň mě! (Mt 14, 30). Každý z nás má přirozené reflexy. Trhneme sebou, když se lekneme, pokoušíme se něčeho zachytit, když padáme, nebo uhýbáme, když proti nám něco letí. Všechno to děláme automaticky, bez přemýšlení.  A co naše vnitřní reflexy? Jaká je moje první reakce, […]

19. neděle v mezidobí B

P. Marián Šuráb, Dioecesis Nitriensis, 13.08.2000, P. Jan Lisowski, Archidioecesis Olomucensis Církev nikdy nezapomíná… Za druhé světové války mnoho mladých obyvatel francouzské části Kanady odcházelo do Francie, vlasti praotců. Přicházeli tam proto, aby pomohli vlasti trpící válkou. Mnoho z nich položilo za osvobození Francie svůj život. Po válce jeden z francouzských biskupů navštívil Kanadu, aby vykonal pastýřskou vizitaci mezi […]

19. neděle v mezidobí C

Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký, 12.08.2001 Často nacházíme v Božím slově výzvu k bdělosti. Být bdělým neznamená jen nepodlehnout spánku, ale pohotově a pozorně reagovat na vše, co je třeba vykonat, být vždy na svém místě, vědět, co je můj úkol a co se ode mne očekává. V Ježíšových slovech nás snad překvapí, proč pán, který se pozdě […]

2 Jan 04-09

Druhý list svatého apoštola Jana Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. Vyvolená paní, měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak nám to Otec nařídil. A nyní tě, paní, prosím – to ti píšu nejako přikázání nové, ale jako to, které jsme měli od začátku – milujme se […]

2 Kor 01,01-07

© Biblické liturgické texty » Druhý list svatého apoštola Pavla Korinťanům Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timotej církevní obci Boží v Korintě a všem křesťanům v celé Achaji. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista, Buď veleben Bůh, Otec našeho Pána […]

2 Kor 01,18-22

09.06.2009, © Rozjímanie nad Božím slovom 1994/1995 „Bratři! Bůh je věrný: když k vám mluvíme, neznamená to zároveň „ano“ i „ne“. Vždyť přece Boží Syn Ježíš Kristus, kterého jsme u vás hlásali – já totiž, Silván a Timotej – nebyl zároveň „ano“ i „ne“, u něho je pouze „ano“. Všechna Boží zaslíbení našla v něm svoje „ano“. V […]

2 Kor 03,04-11

12.06.2013, © homily-service.sk Často se můžeme setkat s určitými extrémy: Buď je to falešná pokora, která pro „pokoru“ nevyužívá dary, které má, nebo je to nadřazenost, která se pyšní tím, co nemá. V případě Korintských šlo zřejmě o ten druhý případ. Zřejmě se jeden povyšoval nad druhého. Dnešní čtení nám přináší napomenutí sv. Pavla v této záležitosti. Smíme vědět, […]

2 Kor 04, 07-15

© Biblické liturgické texty » Druhý list svatého apoštola Pavla Korinťanům Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři! Poklad víry máme v nádobě hliněné. To proto, aby se ta nes­mírná moc připisovala Bohu, a ne nám. Ze všech stran se na nás valí trápení, ale nesoužíme se. Býváme bezradní, ale ne zoufalí. Býváme pronásledováni, ale […]

2 Kor 04,01-06

P. Josef Klinkovský, SDB, „Slovo medzi nami“ 5/2013; meditácie na každý deň. My všichni s nezakrytou tváří odrážíme jako v zrcadle velebnost Páně, a tak se přetvořujeme stále víc a víc k zářivé podobě, jakou má on. (2 Kor 3, 18). „Soustřeď se!“ říkáme dítěti, které se ledasčím nechává rozptylovat a úkoly nemá hotové. I matky zvládají lépe nápor […]

2 Kor 05, 14-21

Druhý list svatého apoštola Pavla Korinťanům Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři! Kristova láska nás nutí k tomuto úsudku: Jeden zemřel za všechny, umřeli tedy všichni; a umřel za všechny, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sobě, ale pro toho, který za ně umřel a vstal z mrtvých. Proto my od nynějška nikoho neposuzujeme […]

2 Kor 05, 17-21

P. Bartoloměj Marian Čačík, O.Praem., 21.03.2004, 2 Kor 5, 17 – 21 Bratři! Když se někdo stal křesťanem, je to nový tvor. To staré pominulo, nové nastoupilo. A všecko to pochází od Boha; on nás smířil se sebou skrze Krista a svěřil nám službu, abychom hlásali toto usmíření. Vždyť Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou, […]

2 Král 02, 01. 06-14

19.06.2002, „Slovo medzi nami“ ročník 3, č. 5/2002 – meditácie na každý deň. Prorok, který rozdělil vodu řeky a byl vzat do nebe na ohnivém kočáře… Prorok, jehož život je poznamenaný hrůzostrašnými událostmi! Kéž by se takové věci již nikdy neopakovaly. Jestliže je naše reakce podobná této, měl bychom se zamyslet ještě jednou. Eliášův Bůh je […]

2 Král 05, 01-15

16.03.2009, Danica Tomášková, „Slovo medzi nami“ č. 3/2009 – meditácie na každý deň. Hle, už vím, že není Boha po celé zemi, jen v Izraeli. (2 Král 5, 5). Náman přišel do Izraele, protože se chtěl uzdravit, ale odešel s tím, že poznal Boha. Nejprve přistupoval k věci čistě pragmaticky a rozumově. Argumentoval: „Mám problém a v Izraeli je prorok, který […]

2 Král 05, 14-17

2. kniha Královská – 2 Księga Królewska – Királyok II. könyve – 2 Kings – 2 Книга Царств – Друга книга царів Náman sestoupil k Jordánu a ponořil se do něho sedmkrát podle nařízení Božího muže Elizea a jeho tělo se obnovilo jako tělo malého dítěte a byl čistý. Náman se vrátil k Božímu muži s celým svým doprovodem, […]

2 Král 11, 01-04. 09-18. 20

20.06.2014, P. Jiří Polach, Dioecesis Brunensis, „Slovo medzi nami“ ročník 15, č. 5/2014 – meditácie na každý deň. Víš, že spousta nemocí, které sužují lidské tělo, je možno diagnostikovat vyšetřením oka? Například cukrovku, anémii (chudokrevnost), mozkový nádor a spoustu dalších. Naše oči mohou vypovídat o našem tělesném zdraví, ale stejně tak mohou být i zrcadlem toho našeho […]

2 Král 17, 05-08. 13-15. 18

23.06.2014, Anežka Hamplová, „Slovo medzi nami“ ročník 15, č. 5/2014 – meditácie na každý deň. Nechtěli však slyšet, byli vzdorovití jako jejich otcové, kteří nevěřili v Hospodina, svého Boha. (2 Král 17, 14). Izraelský král Hóšea se ocitl v situaci, z níž nebylo žádné východisko lehké. Stal se poddaným asyrského krále. Tento svazek ho zatěžoval, proto se rozhodl jednat. S nadějí […]

2 Král 19, 09-11. 14-21. 31-36

Druhá kniha Královská Čtení z druhé knihy Královské. Senacherib, asyrský král, poslal k Ezechiášovi posly se vzkazem: „Tak řekněte judskému králi Ezechiášovi: Ať tě neklame tvůj Bůh důvěrou, že Jeruzalém nepadne do moci asyrského krále! Vždyť jsi přece slyšel, co učinili asyrští králové všem zemím, které vyvrátili, a ty bys měl vyváznout?“ Když tedy vzal Ezechiáš list […]

2 Král 22, 08-13; 23, 01-03

23.06.2004, „Slovo medzi nami“ ročník 5, č. 5/2004 – meditácie na každý deň. Navštívíme-li kterékoliv knihkupectví, v každém určitě najdeme police plné tzv. pomocných knih. Například: jak si najít vysněné zaměstnaní, jak získat atraktivního partnera, jako hledat smysl života, jak najít správné přátele, jak ovlivňovat lidi, atd. Tyto, na první pohled odlišné knihy, mají však něco společného – […]

2 Král 24, 08-17

Druhá kniha Královská Čtení z druhé knihy Královské. Jehojachin měl osmnáct let, když se ujal vlády, a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Jeho matka se jmenovala Nechušta, byla dcerou Elnatana z Jeruzaléma. Dělal všechno, co se nelíbilo Hos­podinu, jak to dělal i jeho otec. V onen čas vytáhli vojáci Nabuchodonosora, babylónského krále, proti městu a město bylo obleženo. Nabuchodonosor, […]

2 Kron 24, 17-25

21.06.2014, Anežka Hamplová, „Slovo medzi nami“ ročník 15, č. 5/2014 – meditácie na každý deň. Ale svoje milosrdenství mu neodejmu, nezradím svou věrnost. (Žl 89, 34). Když zemřel velekněz Jójada, který byl věrným a moudrým vůdcem, král Joáš se odvrátil od Pána a začal sloužit modlám. Nevydal se tuto cestou sám, ale svedl celý národ. Neměl Bůh […]

2 Mak 06, 18-31

Franciscus PP., 17.11.2015, Domus Sanctae Marthae Jedině Bůh pomáhá nezabřednout do zesvětštění. Mějme se na pozoru před zesvětštěním, které způsobuje zabřednutí do dvojího života. Stařec Eleazar se nenechal oslabit duchem zesvětštění a volil raději smrt než příklon k apostazi jednosměrného myšlení. Takto papež František komentoval liturgické čtení z druhé knihy Makabejské (2 Mak 6,18-31) a opět poukazoval na […]

2 Mak 07, 01. 20-31

© Slovo medzi nami, ročník 6, č. 11/2005 » meditácie na každý deň » 16.11.2005 » překlad: Anežka Hamplová Jak hrdinské je svědectví židovské matky a jejích sedmi synů! Jaké hrdinské svědectví vydala tato židovská matka a jejich sedm synů! Nechtěli zneuctít ani Boha, ani jeho smlouvu, proto si raději vybrali krutou smrt, než aby porušili byť i […]

2 Pt 01, 02-07

Druhý list svatého apoštola Petra Čtení z druhého listu svatého apoštola Petra. Milovaní! Milost vám a pokoj kéž se rozhojní poznáním Boha a Ježíše, našeho Pána. Jeho božská moc nám darovala všechno, co potřebujeme pro dosažení spásy a bohabojného života, totiž tím, že poznáváme toho, který nás povolal, aby se projevila jeho sláva a moc. A […]

2 Pt 03, 12-15. 17-18

Druhý list svatého apoštola Petra Čtení z druhého listu svatého apoštola Petra. Milovaní! Očekávejte a urychlujte příchod toho Božího dne, kdy se ne­besa stráví v ohni a živly rozplynou v žáru. Ale my čekáme – jak on to slíbil – nová nebesa a novou zemi, kde bude mít svůj domov spravedlnost. Když tedy na to musíte čekat, milovaní, […]

2 Sam 01, 01-27

Josef Bradáč: Krátké homilie 7, str. 13-14, 2. SO Davidův žalozpěv nad Saulem a Jonatanem uzavírá dnešní první čtení z úvodní kapitoly Druhé knihy Samuelovy. Tento žalozpěv David zpíval, když se dozvěděl o jejich smrti. V něm se ukazuje lidská velikost Davidova a jeho pojetí královského úřadu. Přestože David až do konce života Saulova si nebyl před ním jist, […]

2 Sam 05, 01-07. 10

23.01.2006, Jana Jelínková, Slovo medzi nami 1/2006 – Słowo wśród nas – Az Ige köztünk – Слово miж нами Když starší Izraele přišli ke králi Davidovi do Hebronu, požádali ho, aby je sjednotil pod svým vedením. David přijal jejich požadavek a Izrael se konečně sjednotil a stal se jedním národem. Jejich sjednocení bylo obrovským požehnáním. Byli schopní […]

2 Sam 06, 12-15. 17-19

27.01.2004, Eva Dlabajová, „Slovo medzi nami“ ročník 5, č. 1/2004 – meditácie na každý deň. Modlitba může mít různé formy. Zamysleme se nad scénou z dnešního prvního čtení, když David přinesl archu úmluvy do Jeruzaléma. Nejenže přinesl oběti, ale navíc tancoval před Pánem s dětskou bezstarostností. Pravda, většina lidí to od svého krále zřejmě neočekávala. Pravděpodobně byli velmi zaraženi […]

2 Sam 07, 01-05. 08-12.14.16

24.12.2004, P. Josef Klinkovský, SDB, „Slovo medzi nami“ ročník 13, č. 11/2012 – meditácie na každý deň. Pan ti sám vystaví dům. (2 Sam 7, 11). Král David byl vděčný Bohu za jeho požehnání a ochranu. Procházel se po svém nádherném paláci a cítil se provinile, že „Boží archa stojí pod stany“. Rozhodl se proto, že Bohu […]

2 Sam 07, 04-17

Eva Dlabajová, „Slovo medzi nami“ 1/2004 – meditácie na každý deň. Není zajímavé, že se Bůh nerozhněval na Davida za to, že si myslel, že on – prostý člověk – by mohl někdy vybudovat památník Bohu všeho stvoření? Nejenže se Bůh nerozhněval, ale přislíbil Davidovi, že zajistí jeho rod a bude mít zvláštní úkol v jeho plánu […]

2 Sam 07, 18-19. 24-29

29.01.2004, Eva Dlabajová, „Slovo medzi nami“ ročník 5, č. 1/2004 – meditácie na každý deň. Co si pomyslíte, když slyšíte o někom říkat, že je pokorný? Představíte si pokorného člověka, který se sklopenýma očima zamumlá „to nic nebylo,“ když ho pochválíte za dobře vykonanou práci? Vnímáte tuto zdánlivě skromnou osobu jako slabocha, nebo jako někoho, kdo si […]

2 Sam 12, 01-07. 10-17

P. Josef Bradáč, 31.01.2004, © Krátké homilie, sešit 7, str. 17-18, 3; V dnešním prvním čtení zjevuje prorok Nátan pravé rozměry Davidova špatného činu. Král neoloupil pouze Uriáše o ženu a život, ale ranil samého Boha, ochránce chudých a ukřivděných! V podobenství, jež se svou prostotou a aktuálností řadí po bok podobenstvím Ježíšovým, ukazuje prorok Davidovu vinu: on […]

2 Sam 15, 13-14. 30; 16, 05-13

01.02.2010, Eva Dlabajová, „Slovo medzi nami“ 1/2010 – meditácie na každý deň. Všichni jsme už v životě zhřešili. Možná jsme nespáchali smrtelné hříchy jako je cizoložství, vražda, či jiné Davidovy přestupky (2 Sam 11, 2-5, 14-16,27), ale každý z nás už odmítl Boha myšlením, slovy a skutky. Stejně jako David i my o svých hříších dobře víme, ale stavíme […]

2 Sam 24, 02. 09-17

„Slovo medzi nami“ – meditácie na každý deň. Ať padneme raději do rukou Hospodina, neboť jeho milosrdenství je veliké! (2 Sam 24, 14) Král David prožil mnoho událostí, které nás nutí vážně se zamyslet – skandál s Batšebou, hanebné úklady usmrtit jejího manžela Uriáše i vzpouru jeho vlastního syna Absaloma (2 Sam 15, 1-12). Ke konci […]

2 Sol 01, 01-05. 11-12

Druhý list svatého apoštola Pavla Soluňanům Začátek druhého listu svatého apoštola Pavla Soluňanům Pavel, Silván a Timotej soluňské církevní obci, která žije ve spojení s Bohem, naším Otcem, a s Pánem Ježíšem Kristem. Milost vám a pokoj od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista. Bratři, máme povinnost stále za vás Bohu děkovat. Patří se to, protože […]

2 Sol 02, 01-03. 14-17

Druhý list svatého apoštola Pavla Soluňanům Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Soluňanům. Bratři, pokud jde o dobu, kdy přijde náš Pán Ježíš Kristus a kdy my se u něho shromáždíme, prosíme vás: nenechte si tak snadno poplést hlavu, či se dokonce polekat nějakým proroctvím nebo listem prý od nás poslaným, jako by ten den […]

2 Sol 03, 06-10. 16-18

Druhý list svatého apoštola Pavla Soluňanům Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Soluňanům. Bratři, přikazujeme vám jménem Pána Ježíše Krista: straňte se každého bratra, který žije nespořádaně, a ne podle zásad, které jste od nás přijali. Víte sami, jak nás máte napodobovat. Když jsme byli u vás, nezaháleli jsme ani jsme chleba nejedli od nikoho […]

2 Tim 01, 01-03. 06-12

Druhý list svatého apoštola Pavla Timotejovi Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi. Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, aby hlásal život slíbený v Kristu Ježíši, drahému synovi Timotejovi: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Děkuji Bohu, kterému sloužím s čistým svědomím – jako už moji předkové – když na […]

2 Tim 01, 01-08

26.01.2005, P. Jan Lisowski, Časopis „Slovo medzi nami“ 1/2005; The Word Among Us Inc; www.wau.org, 2 Tim 1, 1 – 8 Díváme se s přáteli na film a na konci je jeden z nás dojatý k slzám a s druhým to ani nehne. I když jsme viděli jedno a to samé, naše reakce byli od sebe na hony vzdáleny. V dnešním evangeliu nás […]

2 Tim 02, 08-15

Druhý list svatého apoštola Pavla Timotejovi Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi. Milovaný! Mysli na Ježíše Krista, Davidova potomka, který byl vzkříšen z mrtvých. To je moje evangelium. Právě kvůli němu trpím, dokonce jako zločinec v poutech. Ale Boží slovo spoutáno není. Proto kvůli vyvoleným snáším všecko, aby také oni došli spásy a věčné slávy skrze […]

2 Tim 04, 01-08

Druhý list svatého apoštola Pavla Timotejovi Milovaný! Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé a mrtvé, zapřísahám tě pří jeho slavném příchodu a království: Hlásej slovo! Přicházej s ním, ať je to vhod či nevhod, usvědčuj, zakazuj, povzbuzuj s všestrannou trpělivostí a znalostí nauky. Přijde totiž doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, […]

2. bolest Panny Marie: útěk do Egypta – Mons. Ján Orosch

Druhá bolest Panny Marie – útěk do Egypta —————————————————————————————– Boží slovo: Mt 2, 13-15. 19-23. Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude po dítěti pátrat, aby je zahubil.“ Vstal tedy, vzal v noci dítě […]

2. list sv. apoštola Pavla Korinťanům « Jan Zlatoústý

Arcibiskup. Učitel. Odpůrce moci. Uznávaný kazatel. Všemi těmito slovy bychom mohli popsat svatého Jana Zlatoústého (okolo 349-407). Jeho životní příběh bychom však mohli oproti všem jeho talentům a vlivu správněji vidět jako odraz Pavlova výroku, že věřící nosí velký poklad v hliněné nádobě (2 Kor 4, 7). Jan se narodil křesťanské matce a pohanskému otci v Antiochii, kde studoval […]

2. neděle adventní A

    Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Přípravy na Vánoce jsou již v plném proudu, mnohde se uklízí, dělají se nákupy a tak podobně. Do této přípravy nám zaznívá hlas Jana Křtitele: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.. Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“ Hlas jasný a silný, Jan vyzývá k obrácení, pokání. Když ale […]

2. neděle adventní B

P. Jan Lisowski, Archidioecesis Olomucensis, 08.12.2002 Některým lidem bylo dopřáno vidět vtěleného Syna Božího, Ježíše Krista. Viděli na vlastní oči jeho činy, slyšeli na vlastní uši jeho evangelium, radostnou zvěst o Božím královstvÍ. Apoštolové mu byli nejblíž: ti s ním sedali u jednoho stolu, jedli s ním, byli s ním v denním důvěrném styku, byli svědky jeho smrti a jeho […]

2. neděle adventní C

1. ČTENÍ Bar 5, 1-9 Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou ti dává Bůh. Přioděj se rouchem spravedlnosti od Boha a vstav si na hlavu korunu slávy Věčného. Každému, kdo je pod nebem, ukáže Bůh tvůj jas. Neboť navěky ti bude dáno jméno od Boha: „Pokoj […]

2. neděle po Narození Páně

©, 02.01.2005 Asi jste se už někdy ve městě dívali na stánky s knihami. Většinou tam nabízejí lehčí románové příběhy. Je tam málo odborné literatury. Ukazuje to na skutečnost, že lidé mají raději romány a jednoduché příběhy. Kdo chce odbornější nebo složitější literaturu, musí ji hledat v knihkupectvích. Ve vánočním čase slyšíme stejně tak jednoduché a srozumitelné příběhy, […]

2. neděle postní A

Vy všichni víte, že postní období odjakživa sloužilo k tomu, aby si křesťané obnovili svůj vztah k Bohu. Proto se ve mši sv. čtou evangelia, která přímo pozdvihují srdce k našemu Bohu. A to dnešní takové je. Podává nám zprávu, jak Ježíš odhalil svým učedníkům kousek své nebeské slávy. Kristu záleželo na tom, aby mu věřili. Proto jim […]

2. neděle postní B

Člověk, který už prošel delší úsek své životní cesty a nebyl marným posluchačem slova Božího, ale upřímným hledačem pravdy, udělal zkušenost, že naše představy o budoucnosti se nejenom liší, ale jsou někdy velmi lidské a zároveň se také vyvíjejí. Nic na světě nelze poznat ihned a v jediném okamžiku si nemůžeme udělat definitivní názor. Kdo říká: […]

2. neděle postní C

Mezi zvláštní chvíle našeho života patří události, které nazýváme zážitky. Zážitky jsou kratší nebo delší okamžiky v našem životě, které se natolik dotknou naší duše, že ani po letech na ně nezapomeneme. Dokazujeme to tím, že se k některým zážitkům rádi vracíme, opakujeme si danou chvíli a někdy o nich i jiným vyprávíme. Událost, kterou jsme slyšeli […]

2. neděle velikonoční A

Tomáš, kterému apoštolové vyprávěli o svém setkání se Vzkříšeným Pánem Ježíšem, nevěřil, že se to mohlo stát. A oznámil: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevloží svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěří.“ Jak je to možné? Vždyť Tomáš byl jedním z dvanácti, kteří doprovázeli Ježíše. Naslouchal […]

2. neděle velikonoční C

Víra za zavřenými dveřmi. Denně dostáváme obrazové informace od reportérů z celého světa. Z pohledu velikonočních svátků se můžeme ptát: jak by asi reportéři stojící u Ježíšova hrobu byli schopni svými dokonalými přístroji nafilmovat jeho zmrtvýchvstání? Odpověď je jednoduchá: nebyli by toho schopni. Proč? Ježíšovo zmrtvýchvstání není taková událost, která by se dala nafilmovat kamerou. Byla to […]

20. neděle v mezidobí A

P. Jaroslav Sládek, Archidioecesis Olomucensis Známe hesla, od kterých ideologové v minulých desetiletích očekávali spásu: práce, výkon, překračování norem, vyšší životní úroveň, pokrok. Náboženství prohlašovali za opium lidstva. Člověk, který se modlí, byl pokládán za neuvědomělého, mnozí se na věřícího dívali jako na slepce, jako na snílka o neskutečných světech. Dnes, kdy jsme svědky přírodních pohrom […]

20. neděle v mezidobí B

1. ČTENÍ: Př 9, 1-6 Moudrost si zbudovala palác, opřela jej o sedm sloupů. Pobila dobytek, smísila víno, připravila také svůj stůl. Poslala své služebnice volat z vyvýšenin města: Kdo je nezkušený, ať sem přijde, kdo je bez rozvahy, toho chci učit. Pojďte, můj pokrm jezte, víno, mnou nalité, pijte! Nechte dětinství, a budete žít, po cestě […]

20. neděle v mezidobí C

Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký, 05.08.2001 Ježíš hovoří o rozdělených lidech v jedné rodině, jmenuje výslovně otce, matku, syna, dceru, tchyni a snachu. Ptáme se, jak je možné, aby on, který je láska sama, rozděloval lidi? Vždyť láska spojuje, a co Bůh spojí, je nerozlučné a dostává božský rozměr jednoty života. Zcela jistě. Není krásnější a […]

21 životních lekcí, které se od Ježíše mohou naučit opravdu všichni »« Carlo Cruz

Kromě toho, že je Ježíš pro křesťany Zachráncem a pro muslimy dokonce prorokem, byl i revolucionářem. Revolucionářem, který zpochybnil tehdejší tradice, náboženství i víru. Byl prvním z myšlenkových lídrů, kteří inspirovali svět. Ať jste křesťan, nebo ne, zde je 21 životních lekcí, které se od něho můžete naučit: 1. Mějte jasno v tom, co chcete. Proste, a […]

21. neděle v mezidobí A

P. Jerzy Walczak, Archidioecesis Olomucensis Jeden člověk zaslechl rozhovor dvou mužů, věřícího konvertity a nevěřícího. Nevěřící se tázal: přijal jsi křesťanství? Uvěřil jsi v Krista? Ano, odpověděl konvertita. Můžeš mi tedy o Kristu říci několik informaci. V jaké zemi se narodil? Nevím. Kolik měl let, když umíral? Nevím. A kolik pronesl kázání? Ani to nevím. Připadá mi, […]

21. neděle v mezidobí B

P. Jerzy Walczak, Archidioecesis Olomucensis, 23.08.2003 Proč je tak velké množství lidí, kteří ztratili chuť k životu, lidí, kterých život nebaví?  Proč je tak velké množství zatoulaných lidí, lidi, kteří ztratili ze svého obzoru cestu, ztratili správný směr? Protože, se současný člověk rozhodl přijmout jako výlučnou pravdu jen to, co dokáže pochopit svým omezeným rozumem. Je to […]

21. neděle v mezidobí C

Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký, 30.10.2002 Pane, je málo těch, kdo budou spaseni? zeptal se kdosi Pána. Představme si, že by Ježíš udal do budoucna nějaký počet těch, kdo budou spaseni. Jak by nás takový údaj mohl vyvést z míry. V následujících staletích a tisíciletích počet lidstva narůstá postupně až do miliard. Jak by asi lidé v každé […]

22. neděle v mezidobí A

Ellen Gould Whiteová, Touha věků, Praha, 2002, s. 265-272 Blížící se utrpení. Po Petrově vyznání Ježíš přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Kristus. Žádal to od nich kvůli tvrdošíjnému odporu farizeů a zákoníků, a také proto, že lidé, a dokonce i učedníci, měli mylnou představu o Mesiáši. Veřejné prohlášení o tom, že je Kristus, by […]

22. neděle v mezidobí B

P. Marián Šuráb, Dioecesis Nitriensis, 31.08.2003, P. Jan Lisowski, Hlásaj slovo, Prešov 2000 Kritika – projev lásky… Přiznejme si, že nikdo z nás nemá rád kritiku. Kritika je proto nepříjemná, že se často dotýká takových oblastí života, o kterých jsme přesvědčení, že je děláme dobře, nebo jsou to věci, o kterých si myslíme, že se o ně druzí nemají […]

22. neděle v mezidobí C

Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký, 02.09.2001 Ježíš si všiml, že si hosté rádi vybírají přední místa. V našich kostelích bývá někdy tendence opačná: Spíš se snažit nebýt moc vpředu, „v první linii“ před oltářem, spíš si zachovat určitý odstup. Snad je v tom pokora, možná i ostych nebo obava. I ve škole děti nemají ve velké oblibě […]

23. neděle v mezidobí A

© Právě jsme slyšeli „domácí řád“ mladé křesťanské církve. Jak se máme starat o sebe navzájem, jak vytvářet společenství s Pánem. Ale starat se o druhé, vydat se mezi lidi do společenství, tyhle představy nám v dnešní době moc lákavě nezní. Copak denně neslyšíme, že je nejlíp o nikoho se nestarat, zalézt do svého soukromí, jinak že […]

23. neděle v mezidobí B

P. Jan Daněk, Dioecesis Brunensis, 07.09.2003 Paradoxy moderního světa. Tak bychom mohli nazvat skutečnost, ve které žije mnoho lidí dnešní doby. Co zde máme na mysli? Moderní člověk žije se zavřenýma očima a ušima vůči živému světu. Ale žije naplno otevřený ke světu umělému, mrtvému. Co jsme si teď řekli, to se může někomu zdát jako […]

23. neděle v mezidobí C

P. Bohumír Vitásek, Archidioecesis Olomucensis, 05.09.2004 Cestou ho doprovázely zástupy. Proč? Někdo toužil po uzdravení, jiný se snad chtěl zadarmo najíst, další čekal, „kdy to už praskne“, jiný očekával zázrak, další byl uchvácen Ježíšovými slovy (mluvil jako ten, který má moc), někdo možná toužil po dalším zážitku z hory Tábor, další šel za ním, protože byl uzdraven…. […]

24. neděle v mezidobí A

Už jste slyšely, když se na adresu někoho řeklo, že se mu to vrátilo jako bumerang. My známe bumerang jako hračku anebo sportovní nářadí. Původně však v Austrálii sloužil bumerang jako zbraň. Když protivník, na kterého byl bumerang hozen, uhnul, vrátil se bumerang zpátky k útočníkovi a zasáhl jej samotného. Zdá se, že i příhoda z dnešního evangelia […]

24. neděle v mezidobí B

P. Jan Daněk, Dioecesis Brunensis, 17.09.2006 V tomto světě v myšlení lidí nacházíme různé pohledy na život a jeho smysl. Byli jsme dnes v evangeliu svědky, jak se střetl náhled Petrův s Ježíšovým pohledem na život. Ježíš zde rozlišil“ věci božské“ a „věci lidské“. Jedná se skutečně o dvojí pohled na smysl života, který vytváří mezi lidmi protichůdné skupiny. […]

24. neděle v mezidobí C

Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký, 07.11.2002 Dovedeme si živě představit ženu, jak vymetá celý dům, aby našla minci, která se někam zakutálela. Pán používá přirovnání ze života, všem srozumitelná a blízká. Kdo z nás velmi často nehledá, třeba i někde pod postelí, něco, co je pro něho důležité a potřebné? Toto přirovnání však obsahuje ještě další […]

25. neděle v mezidobí A

Jeden z našich lidských projevů je i brblání. Brblají staří na mladé, že jsou neposlušní, nevděční a bez citu. Brblají mladí na staré, že ničemu nerozumí a nechápou dobu. Brbláme na přátele, že jsou nudní, brbláme na nepřátele, že jsou zlí. Mnozí se stali nespokojenými sami se sebou, se vším a každým kolem sebe. Stále někomu […]

25. neděle v mezidobí B

P. Jozef Vrablec, Dioecesis Nitriensis, 24.09.2000, P. Jan Lisowski, Archidioecesis Olomucensis Sloužit jiným. Všichni víme, že je správné a bohumilé chodit v neděli do kostela, ale také dobře víme, že naše náboženství se nedá uskutečňovat jen chozením do kostela. Naše křesťanství má ovlivnit celý náš život. Přesto rádi přijímáme poučení do křesťanského života, které nám klade na srdce […]

25. neděle v mezidobí C

P. Josef Michalčík, CSsR, 07.11.2008 Zabezpečit si věčný život. Prozíravost vůči budoucnosti není nic jiného, než zabezpečení si zdrojů na přežití. V běžném životě jsou různé pokusy co do jistoty své budoucnosti a jejího zajištění. Jsou to různá životní pojištění, spoření a výhodné vklady. Pán Ježíš nás vybízí, abychom si uvědomili, že pokud i nepoctivý správce myslí […]

26. neděle v mezidobí A

© P. Jozef Vrablec » Dioecesis Nitriensis » 25.09.1999 » překlad: P. Jan Lisowski » Archidioecesis Olomucensis Plnění Boží vůle Dnešní evangelium mluví o záležitosti, která se týká každého z nás. Hovoří nám o povinnosti plnit Boží vůli. Pán Ježíš předkládá židovským velekněžím a starším z lidu podobenství o plnění Boží vůle. V tom podobenství má otec dva syny a chce, […]

26. neděle v mezidobí B

P. Marián Šuráb, Dioecesis Nitriensis, 01.10.2000, Ondřej Laga, Hlásaj slovo, Prešov 2000 Pohoršení – vrah víry. Utopení je hrozná smrt. V minulosti, když někoho chtěli potrestat touto smrtí, připevnili mu na záda těžký kámen, aby se nemohl zachránit, a hodili ho do moře. Kámen ho tlačil ke dnu. Podle Ježíše existuje ještě něco hroznějšího, než taková smrt. Je to […]

26. neděle v mezidobí C

P. Jozef Jurko, Archidioecesis Cassoviensis, 12.03.2009, Naděžda Fraisová Uvědom si, že ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. A nyní se tu on raduje, a ty zakoušíš muka. Biskup zodpovědný za duchovní službu v britské armádě navštívil Ameriku. Zvědavý reportér ho přepadl hned po vystoupení z lodi a položil mu otázku: Co si myslíte o víře […]

27. neděle v mezidobí A

© P. Jozef Vrablec » Dioecesis Nitriensis » Hlásaj slovo, Homílie – rok A, s. 210-212 » 03.10.1999 Boží království v našem životě. V každodenním životě se často ocitáme před úlohou rozhodnout se pro něco. Rozhodovaní je někdy těžké, a proto si necháme chvilku na rozmyšlení a jsme rádi, když nám někdo při rozhodování pomůže. V dnešním evangeliu nám chce […]

27. neděle v mezidobí B

P. Marián Šuráb, Dioecesis Nitriensis, 08.10.2000, P. Jan Lisowski, Archidioecesis Olomucensis, © Hlásaj slovo, Prešov 2000 Svatby a rozvody. Téměř každou sobotu v našich kostelech kněz vyhlašuje: „Co Bůh spojil, člověk ať nerozlučuje“. Téměř každý den je ve všech soudních síních slyšet: soud prohlašuje manželství za rozvedené. Taková je naše realita: hádky a rozvody.  Dnes musíme uvažovat o tomto palčivém, jak našem, tak […]

27. neděle v mezidobí C

P. Josef Michalčík, CSsR, 11.11.2008 Cesta radostné pokory. Pán Ježíš nás svým slovem chrání od pýchy. Co se tak běžně může odehrávat v našem srdci, když se nám daří, když rozvíjíme své talenty a sloužíme jimi druhým? Náš Pán nás upozorňuje, aby naší službou a vnitřním růstem také nerostla naše ješitnost, porovnávání s jinými, přehnaná sebeúcta a domýšlení […]

28. neděle v mezidobí A

© P. Jozef Vrablec » Dioecesis Nitriensis » Hlásaj slovo, s.213-215 » 10.10.1999 » překlad: sr. Pavlína Marie Zoufarová Svatební roucho Každý z nás se může chlubit rozličnými hodnotami, které vlastní. Máme například nový dům, nový byt, nový nábytek, nové elektrické přístroje, nové auto nebo chatu, a někteří k tomu ještě máte dobré hodné děti, dobrého manžela, dobrou manželku, […]

28. neděle v mezidobí B

P. Marián Šuráb, Dioecesis Nitriensis, 15.10.2000, P. Jan Lisowski, Archidioecesis Olomucensis Nebuďme jako oni. Je jedna malá věc na světě, která je velmi důležitá. Jmenuje se razítko. Kolikrát jsme si často oddechli, když jsme dostali razítko tam, kde jsme je potřebovali. S razítkem na papíře se stal život najednou krásnějším. Obrazně můžeme říci, že po takovémto razítku toužil […]

28. neděle v mezidobí C

P. Petr Havlát, Dioecesis Brunensis, 04.10.2004, © Fermentum 7/2004 V těžkých chvílích lidé volají k Bohu. Slibují mu všechno možné i nemožné, jen když vyslyší a pomůže. A někteří, když dostanou dar, o který prosili, potom od Boha odcházejí. Brát dary, a přitom si nevšímat Dárce, je velice zvláštní a podivné, ale stává se to: nevděk za rady […]

29. neděle v mezidobí A

© P. Marián Šuráb » Dioecesis Nitriensis » 20.10.2002 Kouzlo matematiky spočívá v tom, že za pomoci nevelkého množství vzorců můžeme vyřešit tisíce různých úloh. Stačí znát vzorce a vědět, který kdy použít. I v lidském životě musíme řešit tisíce různých úloh. Ale je to podobné jako v matematice. Stačí umět několik základních vzorců a vhodně je použít. Kdo […]

29. neděle v mezidobí B

P. Marián Šuráb, Dioecesis Nitriensis, 08.10.2000, P. Jan Lisowski, Archidioecesis Olomucensis Každý člověk hledá smysl života. Náš život se stává radostným až tehdy, když to štěstí najdeme. Pokud se nám to nedaří, jsme nešťastný. Smysl svého života hledali i bratři Zebedeovi, Jan a Jakub. Rozhodli se, že smysl života najdou ve službě u Ježíše Jan se stal […]

29. neděle v mezidobí C

14.11.2009, Eva Dlabajová, „Slovo medzi nami“ ročník 10, č. 11/2009 – meditácie na každý deň. Toto je příběh „o co spíš…“ Když soudce s pokřiveným charakterem nakonec uznal, že požadavek vdovy je oprávněný, protože k němu chodila vytrvale, o co spíš Bůh koná ve prospěch svých milovaných dětí? Ví, co potřebujeme, má „širší perspektivu“ toho, jak se naše potřeby […]

3 Jan 05-08

Třetí list svatého apoštola Jana Čtení z třetího listu svatého apoštola Jana. Můj drahý Gáje, jednáš, jak se sluší na věrného křesťana ve všem, co prokazuješ bratřím, a to i cizím. Ti veřejně ve shromážděních věřících mluvili o tvé lásce. A bude to od tebe pěkné, když je zase tak vybavíš na cestu, jak je to […]

3. bolest Panny Marie: nalezení Ježíše v chrámě – Alexander Knorr

Třetí bolest Sedmibolestné: nalezení Ježíše v chrámě. —————————————————————————————– Boží slovo: Lk 2, 41-52 Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo dvanáct let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dni a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalé­mě, a jeho rodiče to nezpozorovali. V domnění, že je ve […]

3. neděle adventní A

Buďme charakterní. Kdybychom prolistovali všechny čtyři evangelia a přečetli si všechny slova Pána Ježíše, nenašli bychom takovou pochvalu, jakou řekl Pán Ježíš Janu Křtiteli. Ježíš o něm řekl: „Mezi všemi, kdo se narodili ze ženy, není nikdo větší než Jan Křtitel“ Takovouto pochvalu si zasloužil. Jan žil v době, kdy byl židovský národ okupován Římskou říší. […]

3. neděle adventní B

Když jsem v roce 1984 poprvé projížděl Rumunskem coby řidič, přál jsem si, abych nevjel do Bukurešti. Dopravní značení na rumunských silnicích bylo tenkrát více než podivuhodné. Nejednou jsem zůstali stát a až po vystoupení z vozidla zjistili, kam vlastně na té které křižovatce máme jet dál. To, co jsem nejméně chtěl, se však stalo, a já […]

3. neděle adventní C

Jedna důležitá kazatelská zásada říká, že kázaní je dobré tehdy, když pohne posluchačem ke změně života. Dnes nejeden kazatel upřímně závidí Janu Křtitelovi. Janova kázání se tak dotkla srdcí lidí, že se ho ptají: “Co máme teda dělat?” Bez této otázky nemůžeme mluvit o opravdové změně života. Když by lidé odešli od Jana pokřtění, ale bez […]

3. neděle postní A

Pomalu se blížíme k polovině Velkého postu. Asi každý z nás vkročil do tohoto období s mnoha předsevzetími. Zjišťujeme vlastní slabost a nestálost. Mnohé věci nás odtrhují od modliteb, půstu i osobní askeze. Není lehké proti tomu bojovat. Proto velmi trpí ten, kdo si upřímně umínil prožít postní dobu v pokání. Dnešní neděle nám chce dodat sílu. Vede nás […]

3. neděle postní B

Očistit chrám duše. Možná jsme četli od moderních sociologů, že v dnešní společnosti má vysoký kurz informace. Dnešní člověk rád poslouchá něco nového. Co mu nic nového neříká, o to se ani nezajímá. Nad tím zkrátka mávne rukou. A přesto dnešní evangelium si dovoluje líčit nám známou událost: jak Pán Ježíš zastihl v chrámě prodavače býčků, ovcí […]

3. neděle velikonoční A

Cesta emauzských učedníků je i pro nás … cestou k poznání Krista. O těchto učednících se nedá říct, že by to byli ateisté, tvrdošíjní a nepřístupní nepřátelé evangelia. Jsou to spíš dva lidé … na cestě. Patřili dokonce k Ježíšovým učedníkům, doufali v něj: a nakonec zažili velké zklamání, protože tento člověk, který mnoho sliboval, zklamal jako mnozí […]

3. neděle velikonoční C

Vždy je potěšující, když u člověka nastává obnova. Myslím tím přesměrování se k hlubším a zodpovědnějším projevům. Proto je i v dnešní době tak populární psychologie, která se těmito vážnými otázkami zabývá. A i my sami se rádi zajímáme o životní příběhy lidí, zvlášť když jsou všeobecně známí a když je právě tak známá změna jejich života. […]

30. neděle v mezidobí A

© P.Marián Šuráb » Dioecesis Nitriensis » 23.10.2005 » překlad: P.Jan Lisowski » Archidioecesis Olomucensis Člověk má různé výsady. Je schopný přemýšlet. Svobodně se rozhodovat. Podmaňovat si přírodu. Korunou těchto privilegií je schopnost milovat. Ježíš to nazývá největším přikázáním, které má dvě složky: láska k Bohu a láska k bližnímu. V rozhovoru Ježíše s učitelem Zákona používá Kristus termín “přikázání”, neboť lépe vystihoval tehdejší náboženskou terminologii. Ale […]

30. neděle v mezidobí B

P. Marián Šuráb, Dioecesis Nitriensis, 29.10.2000, P. Jan Lisowski, Archidioecesis Olomucensis V životě máme mnoho přání, které se časem zmenšují, až nám nakonec zůstává jen jedno nebo dvě přání. Nejčastěji potom toužíme, abychom byli zdraví my a naše rodina. I v životě slepce Bartimea bylo už jen jedno přání: chtěl vidět. Když slyšel, že Ježíš bude procházet kolem […]

30. neděle v mezidobí C

05.03.2005, „Slovo medzi nami“ ročník 6, č. 3/2005 – meditácie na každý deň. Křesťany ohrožuje jedno velké nebezpečí – že si začínají namýšlet, že můžu následovat Krista a stať se „dobrými křesťany vlastními silami. Podobně jako farizej v podobenství, i my se můžeme soustředit především na to, jaké skutky konáme. Není pochybností, že farizej opravdu dělal všechno, […]

31. neděle v mezidobí A

© P.Jozef Vrablec » Dioecesis Nitriensis » 31.10.1999 » překlad: P.Jan Lisowski » Archidioecesis Olomucensis Zbožnost Máme dobrý pocit, když se někdo o nás pozitivně vyjadřuje, když nás někdo před druhým člověkem chválí. Ten dobrý pocit nám chybí, když nás lidé kritizují. Často to pokládáme za útok na naši osobu. Často nemůžeme na kritiku ani […]

31. neděle v mezidobí C

P. Stanislav Videnský, Dioecesis Brunensis, 04.11.2001 Milosrdenství Boží. Jestli jste dobře naslouchali a dávali pozor, tak jste si jistě všimli, že první čtení z knihy Moudrosti, které jsme slyšeli, byla taková krásná modlitba: „Bože, ty jsi tak nekonečně mocný a ty svou všemohoucnost ukazuješ právě tím, že se slitováváš, že máš milosrdné srdce, že nás zachováváš, i […]

32. neděle v mezidobí A

Někdy stává se tak, že nám někdo něco důležitého říká, a my si myslíme, že to snad není až tak důležité. Že to ten člověk nemyslel tak, jak to řekl. V některých případech můžeme mít pravdu. Ale také se můžeme mýlit. To, co jsme uslyšeli před okamžikem v evangelium, bylo důležité ale možná, že si to až […]

32. neděle v mezidobí B

P. Jan Daněk, Dioecesis Brunensis, 08.11.2003 „Vdovin haléř“ to je okřídlená fráze, která přešla do celých dějin křesťanství. Jistě všichni víme ze zkušenosti, že dávat z přebytku je snadné. Dávat však i tehdy, když mnoho nemáme, není tak jednoduché. Sv. Ambrož říká, že velikost daru se nepočítá podle toho, kolik kdo dal, ale podle toho, kolik mu […]

32. neděle v mezidobí C

P. Stanislav Videnský, Dioecesis Brunensis, 11.11.2001 Věřím v těla vzkříšení a život věčný. Blíží se pomalu konec církevního roku. Za čtrnáct dní už bude poslední neděle tohoto církevního roku – bude svátek Krista Krále. A bude potom pokračovat nový církevní rok. Tak jako náš život: „Smrtí život nekončí, ale se mění“. Taky ten církevní rok nekončí, ale […]

33. neděle v mezidobí A

Jana Jelínková, „Slovo medzi nami“ – meditácie na každý deň. Správně, služebníku dobrý a věrný. (Mt 25, 21) Při čtení podobenství o talentech je přirozené, že i my začneme přemýšlet o talentech, které nám Bůh dal. Možná jsme dobří v analyzování situací. Možná nám srdce přitahují lidé v nouzi. Nebo jsme houževnatí pracanti či přirození vůdcové. Možná rádi […]

33. neděle v mezidobí B

P. Jozef Vrablec, Dioecesis Nitriensis, 16.11.2003, P. Jan Lisowski Abychom patřili mezi vyvolené. V těchto dnech pozorujeme, jak se celoroční cyklus přírody chýlí ke konci. Po zelených listech, květech a plodech opadávají i zažloutlé listy a příroda se ukládá na zimní spánek. I v naší liturgii se rytmus blíží ke konci církevního roku. A do této atmosféry nám dnes […]

33. neděle v mezidobí C

P. Jozef Vrablec, Dioecesis Nitriensis, 18.11.2001, P. Jan Lisowski, Archidioecesis Olomucensis, © Hlásaj slovo, Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2000 Vytrvejme v lásce. Dobře víme, že se dnes mnoho lidí zabírá otázkami o konci světa. Lidé hledají dopovědi na otázku, kdy bude konec, nebo co nás čeká v nejbližší budoucnosti. Proto shánějí horoskopy, vyhledávají lidi, kteří se zabývají věštěním, a dávají […]

4. bolest Panny Marie: setkání na křížové cestě – Jozef Bieľak

Čtvrtá bolest Panny Marie: setkání na křížové cestě. —————————————————————————————– Když jsem se zamýšlel nad setkáním Ježíše a Panny Marie na křížové cestě, které křesťanská tradice považuje za čtvrtou bolest Sedmibolestné, přišla mi na mysl zkušenost matky kněze, který byl v padesátých letech 20. století nespravedlivě odsouzený na dvacet roků těžkého žaláře a po roce 1968 rehabilitovaný. Ještě […]

4. neděle adventní A

Sv. Josef, snoubenec Panny Marie a pěstoun Božího syna je jednou z velkých postav adventní doby. Tento muž stejně jako ostatní měl své životní plány. Chtěl založit rodinu, mít děti, poctivě pracovat. S radosti se díval na svou snoubenku a těšil se na den, kdy se stane jeho ženou. Do těchto plánu zasahuje Boží plán a všechno […]

4. neděle adventní B

Bůh stojí už těsně u dveří a klepe na nás. Všichni jistě známe ten milý obrázek, který vyšel z mistrovské dílny Pána Ježíše, když on sám o sobě řekl: „Stojím u dveří a tluču…“ Myslím si, že tento obrázek je velmi aktuální právě teď – na vrcholu adventní doby. Měli bychom se zamyslet nad naší ochotou […]

4. neděle adventní C

Prožíváme poslední adventní neděli a zároveň Štědrý den (24. 12. 2000). Advent a Vánoce jsou velmi blízko sebe, už si podávají ruce na rozlučku. Ještě několik hodin z adventu a v noci už budeme slavit Boží narození. A i když před námi stojí den přípravy Štědré večeře, dokažme se ještě soustředit na dnešní Boží slovo. Vždyť nám v Písmu svatém […]

4. neděle postní A

Umět se radovat patří k podstatě lidské přirozenosti. Existují však různé zdroje radosti. Radost ze zdraví, z dětí, z výsledků, z práce… Je ještě jeden zdroj radosti, který však nepřináší radost každému. Je to radost ze štěstí někoho jiného. Bohužel není mnoho takových lidí, kteří by se uměli těšit ze štěstí druhého. Umíme si asi představit, jaké štěstí prožíval […]

4. neděle postní B

Chtěl bych Vás informovat, že 9.2.2018 byl spuštěn nový homiletický web – www.homilie.eu. S projektem kapky.eu již nebudu pokračovat. Web – kapky.eu – bude dostupný max. 1 rok, pak se definitivně odstraní. Je to kvůli celému množství chybných údajů (za 5 měsíců jsem opravil 1500 chyb, to je 10 procent textů). Chyby vzniky v okamžiku, kdy firma kopírovala […]