Dt 34, 01-12

Čtení 001 002 003

Kniha Deuteronomium (5. kniha Mojžíšova)

Čtení z páté knihy Mojžíšovy.

Mojžíš vystoupil z moabských stepí na horu Nebo, na vrchol Pisga, který je proti Jerichu. Hospodin mu ukázal celou zemi: Gilead až k Danu, celou zemi Naftali, zemi Efraim a Manasse, celou zemi judskou až k západnímu moři, Negeb, okolí Jordánu! planinu Jericha, města palem, až k Soaru. Hospodin mu řekl: „To je ta země, o níž jsem přísahal Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi: 'Dám ji tvému potomstvu.' Ukázal jsem ti ji, ale nepřejdeš tam."

A Mojžíš, Hospodinův služebník, tam zemřel v moabské zemi podle Hospodinova slova. Pohřbili ho v Údolí v moabské zemi proti Bet Peoru, ale nikdo nezná jeho hrob až dodnes. Mojžíšovi bylo sto dvacet let, když zemřel, jeho oči nezeslábly, jeho životní síla nezmizela...

Celý text homilie je k dispozici pouze pro kněze, jáhny a misionáře po přihlášení (jen pro registrované uživatele). Více viz pravidla registrace.