Ex 14, 05-18

Čtení 001

Kniha Exodus (2. kniha Mojžíšova)

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.

Když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid utekl, změnil se názor faraóna i jeho dvořanů na lid a řekli: "Co jsme to jen udělali, že jsme Izraele propustili z našeho otroctví!" Dal zapřáhnout do svého vozu a své vojsko vzal s sebou. Vzal šest set nejlepších vozů a všechny válečné vozy egyptské a na všech byla vybraná posádka. Hospodin zatvrdil srdce faraóna, egyptského krále, takže pronásledoval syny Izraele, oni však vytáhli chráněni vztaženou rukou Boží. Egypťané - všechny koně, faraónovy vozy, jeho jezdci a vojsko - je pronásledovali a dostihli je v táboře u moře u Pi Hachirot před Bál Safonem.

Když se farao přiblížil, synové Izraele se podívali, a hle - Egypťané táhnou za nimi. Velmi se báli a křičeli k Hospodinu. Řekli Mojžíšovi: "Copak nebylo v Egyptě místo k pohřbení, že jsi nás vzal umřít na poušť?...

Celý text homilie je k dispozici pouze pro kněze, jáhny a misionáře po přihlášení (jen pro registrované uživatele). Více viz pravidla registrace.