Joz 03, 07-10. 11. 13-17

Čtení 001

Kniha Jozue

Čtení z knihy Jozue.

Hospodin řekl Jozuovi: „Dnes tě začnu oslavovat před celým Izraelem, aby poznali, že jsem s tebou, jako jsem byl s Mojžíšem. Poruč kněžím, kteří nesou archu úmluvy: 'Až přijdete na kraj vod Jordánu, zastavíte se!'" Jozue řekl synům Izraele: „Přistupte sem a slyšte slova Hospodina, svého Boha!" Pak Jozue pokračoval: „Podle toho poznáte, že je uprostřed vás živý Bůh, který jistě před vámi vyžene Kananejce. Hle, archa úmluvy Pána celé země přejde Jordán před vámi. Až nohy kněží, kteří ponesou archu Hospodina, Pána celé země, spočinou ve vodách Jordánu, vody Jordánu se rozdělí: voda, která přitéká shora, se zastaví jako nerozborná hráz...

Celý text homilie je k dispozici pouze pro kněze, jáhny a misionáře po přihlášení (jen pro registrované uživatele). Více viz pravidla registrace.