Křížová cesta » Lidé bolesti (1)

Úvod:
Pane Ježíši Kriste, stojíme na prahu Getsemanské zahrady, abychom se s tebou vydali na křížovou cestu ke Golgotě – někdo z nás jako zrádný učedník, jiný jako učedník spící a další snad jako učedník tušící tvou bolest a úkol. Či lépe: Každý tu je s rozdělenou duší, v níž se mísí zrada, spánek i pochopení. Ve zmatku a bolesti sledujeme tvou smrt na kříži a s úžasem objevujeme svou vlastní velikost, velikost člověka, za kterého sám Bůh dává život. Člověk stojí Bohu za to. Každého z nás jsi obdařil křížem, který nás má vést k podobnosti tobě. Chceme tě při jednotlivých zastaveních prosit za všechny, kteří jsou ti nejblíž pro kříž, který nesou – za lidi bolesti.
I. zastavení: Ježíš je odsouzen
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Kolik je na světě lidí, jimž se křivdí! Je tolik obětí lidské nespravedlnosti. Je však spravedlivé požadovat náhradu za křivdu do posledního haléře? Schopnost odpustit je schopností unést křivdu – pomoz ji nalézt všem ukřivděným a postavit tak zraněný svět opět na nohy.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi

II. zastavení: Ježíš přijímá kříž
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Každý má svou představu o životě, někdo si nechá líbit špatnou cestu, někdo bojuje o to, aby kráčel po cestě dobré. A tu přichází nemoc a zhatí napořád naše plány, nebo nám aspoň dočasně něco překazí. Dej nemocným přijmout nemoc jako lék na pyšnou nezávislost na Bohu a lidech, pomoz jim rozdávat milost z přijatého kříže a dopřej jim uzdravení ve vrchovaté míře.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi
III. zastavení: Ježíš padá poprvé pod křížem
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Někdy lidi na jejich cestě zastaví nečekaně a střemhlav úraz nebo živelní pohroma. Bez zaklepání vstupuje do života a razantně jej mění. Zasažený třeba na Boha zanevře a jeho okolí začne vést řeči o tom, že kdyby Bůh existoval, tak by se to přece nebylo stalo. Překvapivě se děje velice často opak – zraněný či postižený prožije obrácení nebo jeho blízcí i vzdálení projeví obdivuhodnou solidaritu. Dej zraněným zotavení, postiženým přírodními katastrofami sílu a chuť postavit svůj život na nových základech a jejich bližních probouzej solidaritu.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi
IV. zastavení: Ježíš se setkává s Marií
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Jakkoli bylo Ježíšovo setkání s maminkou zalito slzami, bylo na křížové cestě světlým bodem. Člověk Ježíš v tu chvíli – během celodenního pranýřování – nebyl sám. Je tolik lidí, kteří jsou zcela sami, bez domova lidských vztahů někdy i bez domova jako takového. Naplň život všech osamělých a nešťastných alespoň jediným gestem pohlazení či objetí, ze kterého by mohli čerpat sílu pro svůj další život. Věříme, že jsi dárce štědrý a nenecháš tyto lidi u chvilkového prožitku společenství…
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi
V. zastavení: Šimon pomáhá Ježíši nést kříž
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Šimon šel prostě okolo, bylo mu to jedno, on sám se na mučení nepodílel – ani jako tyran, ani jako oběť. A najednou je do příběhu vtažen i on a skutek jeho neochotné pomoci je rázem tolik slavný, že je mu věnován samostatný obraz v teméř všech kostelích. Pomoz, Bože, všem odhalit jejich na první pohled málo bolestný a zároveň dosti skrytý zdroj nešťastnosti: vlastní lhostejnost, kamenné srdce a falešný pocit cnosti, že kdo nic nedělá, nic nezkazí.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi
VI. zastavení: Veronika podává Ježíši roušku
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi
Ježíš plahočí své zdrcené tělo prašnou uličkou a palčivá žízeň mu zastírá poslední zbytky lidské soudnosti. V tom přichází Veronika a spršku ran a posměchu na okamžik střídá soucitná ruka s osuškou, v níž se záhy zjeví Boží tvář. Zachraň všechny žíznivé, aby mohli své tělo napojit a smýt z něj žár cesty a svou duši občerstvit z pramene Boží milosti.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi
VII. zastavení: Ježíš padá podruhé pod křížem
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
A je to tu zas: Neúnosné břemeno přiráží Ježíše k zemi. Ten blouzní vyčerpán a beze sil. V rozlíceném davu pro něj není spočinutí. Musí opět vstát. Bože, nasyť všechny hladové, kteří jsou na pokraji vyčerpání a nemají z čeho nabrat sílu pro další kroky. Proč mají někde lidé umírat hladem a jinde ničit své zdraví nestřídmostí? Nauč nás solidaritě!
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi
VIII. zastavení: Ježíš napomíná plačící ženy
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Kolikrát si člověk říká, jak snadno se lidé nachytají na srdcervoucí příběhy z bulvárních médií a přitom jim jejich vlastní život protéká mezi prsty. Jak často člověk vystřílí munici svého autentického citu na něco, co ho odvádí od podstaty, od plného prožití vlastního osudu. Tolikrát soudíme takovou pošetilost mnohých… Obdař dary svého Ducha všechny, kteří nejsou s to vyjít ze své slabosti a hlouposti. Dej všem, aby nikdy nebyli netečnými a škodolibými soudci nedostatečností druhých.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi
IX. zastavení: Ježíš padá potřetí pod křížem
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Už to opravdu nejde dál. Naděje vzbudí určité vzepětí sil a to je vzápětí sraženo ke dnu. Člověk v sobě s každým pádem odkrývá jakousi božskou schopnost (či dar!) opět vstát – dalo by se to nazvat vize vítězství. V mnoha zemích jsou lidé pronásledováni a vysmíváni pro svou víru, rasu, pohlaví apod. Přesto věří, že se dožijí doby svobody (jako se to stalo před 18 lety nám…). Posilni vědomí utlačovaných, že jejich krvavé i nekrvavé mučednictví svědčí o hodnotě cílů, k nimž směřují.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi
X. zastavení:  Ježíše svlékají z šatů
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Lidská sexualita je dar, který je střežen studem. Stejně jako zbraň v trezoru, jež se dostane do nepovolaných rukou, stává se sexualita nekontrolovatelným živlem u těch, jež protržení hráze studu nazvali chvályhodným zbořením puritánských tabu. A obětí je mnoho; nahota prodávaná na milión bezuzdných způsobů znamená zároveň milióny zubožených těl, zbořených chrámů ducha. Vtrhni, Pane, se svou tvrdou pravicí na všechny, kteří šlapou po lidské důstojnosti, a zahoj rány všech zneužívaných, zvláště dětí a mládeže.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi
XI. zastavení: Ježíš je přibíjen na kříž
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Jakoby té bolesti bylo málo. Ztýrané Ježíšovo tělo, které by se nejraději schoulilo do stínu, napínají v ostrém slunci na dřevo kříže. Ježíšův duch je však silný, a tak Pán snese i protětí údů hřeby. Bože, kolik lidí je spoutáno různými závislostmi a vnitřně nesvobodných… Je to tak symbolické – hřeby jehel připoutávají člověka ke kříži drog. A nemusí to být jen vlastní drogy, ale také alkohol, kouření, pornografie, hazard i zcela „běžné“ projevy konzumního života. Osvoboď, Pane, tyto lidi, ukaž jim na klíč uvnitř jejich vězení.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi
XII. zastavení:  Ježíš umírá na kříži
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Okamžik Ježíšovy smrti půlí dějiny. Je čas mlčet a děkovat za jeho oběť. Vždyť prorok Izaiáš píše: „On přivede v údiv mnohé národy, králové před ním zavřou svá ústa, neboť spatřili, co se jim neřeklo, zpozorovali, co dříve neslyšeli.“ (Iz 52,15) Každou vteřinu někdo uzavírá svůj pozemský život smrtí. Buď, Pane, se všemi umírajícími, aby hodina jejich smrti byla – ve světle tvého vítězného kříže – narozením do nového života. Uč také lidi úctě k živým, od nenarozených po umírající, i k zemřelým, neboť mnoho lidí je pohřbeno bez rozloučení.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi
XIII. zastavení:  Ježíš je položen do klína své matky
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Asi nikdo by nechtěl prožít to, co Maria. Už jen ten obraz je drásající – rodič s dítětem k smrti zohaveným. Hrůzná encyklopedie lidské zloby, a Maria ji musela přečíst do posledního řádku! Každý den se na nás valí špatné zprávy od válečného mučení po domácí týrání. Nepřispívám k tomu svou šikanou či škodolibostí vůči někomu? Pro tvé svaté rány, Pane, ať jsou ti všichni mučení nejbližší.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi
XIV. zastavení: Ježíš je pohřben
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Náhrobní kámen se za Ježíšem uzavřel. Vše, co se v hrobu stalo, zůstává tajemstvím. Přesto můžeme tvrdit, že Ježíš zcela podstoupil tmu a chlad smrti. Jaká je naděje dostat se ven? Tuto otázku si kladou lidé ve vězení. Odpověď na otázku po naději je možná jen skrze víru, víru v odpuštění vin. A právě to pro nás Ježíš získal. Posiluj u všech vězňů víru v propuštění a jednou je osvoboď. Nespravedlivě vězněným dodej schopnost odevzdat ti svou oběť, spravedlivě vězněné přiveď k pokání. Vyslyš náš hlas za propuštění duší z očistce.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi
Závěr:
Nakročeni ke slavnosti vzkříšení tvého Syna tě, Otče, prosíme, naplň nás svým Duchem a daruj nám plnost života a svobody. Amen.