Lk 24, 35-48

Pokoj vám! Je třeba přiznat, že první společnou akcí apoštolského sboru poté, co byl Ježíš od nich odňat, byl jejich zmatený útěk. Společně a jednomyslně se ve strachu rozprchli. Petr nedošel dál než na Kaifášův dvorec, kde byl odhalen jako Ježíšův přítel, a projevil spíše ustrašenost než odvahu. Pouze Jan ve společenství s Pannou Marií došel až pod kříž. Když Ježíš třetího dne vstal z mrtvých, učedníci opět zaujali společné stanovisko: neuvěřili. Neuvěřili ani tehdy, když dorazili učedníci z Emauz s čerstvým zážitkem setkání s Ježíšem. Jejich dveře byly stále zevnitř zamčené ze strachu před Židy. Po tomto neslavném počátku…